Dod yn sefydliad partner i senedd ieuenctid cymru

 
privacy-banner.png
 
 

GWNEUD CAIS I DDOD YN SEFYDLIAD PARTNER I SENEDD IEUENCTID CYMRU


BYDD CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU YN SEFYDLU SENEDD IEUENCTID CYMRU YN 2018, A BYDD YN CYNNWYS 60 O AELODAU SENEDD IEUENCTID CYMRU.

Bydd yn cynnig ffordd gwbl newydd i bobl ifanc Cymru rhwng 11 a 18 oed sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed ar lefel genedlaethol. Bydd yn eu galluogi i godi ymwybyddiaeth o faterion sy'n bwysig i bobl ifanc yng Nghymru, a thrafod y materion hynny.

Caiff 20 o'r 60 eu hethol gan sefydliadau partner er mwyn sicrhau bod grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cael eu cynrychioli.

Dyma'ch cyfle chi i ddod yn bartner swyddogol i'r Senedd Ieuenctid.

SUT Y CAIFF AELODAU SENEDD IEUENCTID CYMRU EU HETHOL, A PHWY SY'N GYMWYS I GOFRESTRU, PLEIDLEISIO, A SEFYLL I'W HETHOL?


BYDD 60 O AELODAU SENEDD IEUENCTID CYMRU YN CYNRYCHIOLI'R SENEDD IEUENCTID CYMRU, GYDA 40 OHONYNT YN CAEL EU HETHOL AR SAIL Y CYNTAF I'R FELIN, DRWY SYSTEM BLEIDLEISIO ELECTRONIG YM MHOB UN O'R 40 ETHOLAETH ETHOLIADOL YNG NGHYMRU. CAIFF 20 EU HETHOL GAN SEFYDLIADAU PARTNER Y SENEDD IEUENCTID ER MWYN SICRHAU BOD GRWPIAU AMRYWIOL O BOBL IFANC YN CAEL EU CYNRYCHIOLI.

Gall unrhyw berson ifanc sy'n byw yng Nghymru, neu sy'n cael addysg yng Nghymru, sydd rhwng 11 a 17 oed ar ddiwrnod olaf etholiad y Senedd Ieuenctid (25 Tachwedd 2018), sefyll fel ymgeisydd ar gyfer un o'r 40 sedd etholaethol.

Bydd y 20 Aelod arall o Senedd Ieuenctid Cymru yn cael eu hethol gan sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid. Dewisir 10 sefydliad yn dilyn proses ymgeisio a bydd pob sefydliad yn ethol dau berson ifanc sy'n gymwys i sefyll fel Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru.

Gall y bobl ifanc hynny sy'n gymwys i sefyll yn etholiad Senedd Ieuenctid Cymru sefyll fel ymgeisydd yn un o'r 40 sedd etholaethol, ac fel un o'r bobl ifanc a gaiff eu hethol gan sefydliad partner swyddogol y Senedd Ieuenctid ar yr un pryd.

Os yw person ifanc yn ennill y mwyafrif o bleidleisiau ar gyfer un o'r 40 sedd etholaethol, ac mai dyma'r ymgeisydd dewisol a gaiff ei ethol gan sefydliad partner swyddogol y Senedd Ieuenctid, y person ifanc fydd yn dewis pa sedd y mae am ei derbyn, a pha un i'w gwrthod.

Bydd y sedd a wrthodir yn cael ei chynnig i'r person ifanc a ddaeth yn ail o ran nifer y pleidleisiau yn yr etholaeth honno, neu'n cael ei chynnig i sefydliad partner swyddogol y Senedd Ieuenctid a fydd, wedyn, yn ethol person ifanc arall.

Caiff sefydliadau sydd ond yn gallu ethol un person ifanc eu hannog i wneud cais a byddant yn cael eu hystyried beth bynnag. Lle bo modd, byddem hefyd yn gofyn i sefydliadau ddarparu ymgeisydd wrth gefn. 

Bydd gan bob un o'r 60 Aelod o'r Senedd Ieuenctid statws cyfartal gyda'r un rôl a chyfrifoldebau, gan gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau a fydd yn cynnwys cyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu ar draws pedair ardal leol (Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Ddwyrain Cymru a De Orllewin Cymru) i hwyluso cyfleoedd i bobl ifanc ymgysylltu'n uniongyrchol ag Aelodau'r Senedd Ieuenctid.

Darperir mwy o fanylion ynghylch y broses ymgeisio a'r meini prawf yn ddiweddarach yn y ddogfen hon.

Ein gobaith yw y caiff pob Aelod o'r Senedd Ieuenctid ei ethol o ganlyniad i broses etholiadol.

Buasem yn ddiolchgar pe gallai sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid sy'n ethol Aelodau i'r Senedd Ieuenctid wneud hynny ar ôl proses etholiad (mae model yr etholiad yn cael ei weithredu yn ôl disgresiwn sefydliad partner swyddogol y Senedd Ieuenctid, a gall olygu etholiadau mewnol lle mae aelodaeth y sefydliad yn pleidleisio dros yr ymgeisydd a ffafrir).

Rydym yn bwriadu cyhoeddi canlyniadau etholiad y Senedd Ieuenctid ar ein gwefan.

senedd ieuenctid cymru
 

BETH MAE DOD YN BARTNER YN EI OLYGU?


DRWY DDOD YN BARTNER SWYDDOGOL I'R SENEDD IEUENCTID, BYDDWCH YN:

 • Rhoi cyfle i'r bobl ifanc rydych yn gweithio gyda hwy i ddod yn un o Aelodau cyntaf Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru
 • Gwneud y trefniadau angenrheidiol i ethol ac anfon dau berson ifanc sy'n gymwys i ddod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru. Erbyn 25 Tachwedd 2018.
 • Helpu i roi cyfle i bobl ifanc a gaiff eu hethol gennych i ennill y profiadau a ganlyn:
  • Gweithio gyda Senedd Ieuenctid Cymru, Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru a phobl ifanc eraill ledled Cymru
  • Cael mynediad at amrywiaeth o hyfforddiant, a meithrin sgiliau ac ennill profiadau a fydd o fudd iddynt yn ddiweddarach yn eu bywyd
 • Rhoi cyngor ac arweiniad i'r person ifanc /bobl ifanc rydych chi wedi eu hethol yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru, gan gynnwys paratoi at ddigwyddiadau a chyfarfodydd
 • Helpu i hyrwyddo gweithgareddau'r Senedd Ieuenctid
 • Helpu i sicrhau bod y Senedd Ieuenctid yn cynrychioli grwpiau amrywiol o bobl ifanc
 • Mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau pan fo angen
 • Cefnogi Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i ymgysylltu â phobl ifanc eraill a'u cynnwys yn eu gwaith
 • Ymrwymo i fod yn bartner swyddogol y Senedd Ieuenctid drwy gydol y tymor o ddwy flynedd

PA GEFNOGAETH Y BYDD CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU YN EI DARPARU?


CEFNOGI AELODAU'R SENEDD IEUENCTID A PHOBL IFANC ERAILL I GAEL LLAIS A GWNEUD GWAHANIAETH:

 • Sicrhau bod y Senedd Ieuenctid yn agored ac yn dryloyw
 • Llunio canllawiau, cod ymddygiad, a phroses ddisgyblu i Aelodau'r Senedd Ieuenctid eu dilyn
 • Darparu hyfforddiant, sefydlu, cyfarwyddyd a chymorth i helpu Aelodau'r Senedd Ieuenctid i ragori yn eu rôl
 • Trefnu cyfarfodydd rhanbarthol i Aelodau'r Senedd Ieuenctid ddod at ei gilydd a gwneud penderfyniadau a chael hyfforddiant
 • Trefnu digwyddiadau ymgysylltu rhanbarthol i Aelodau'r Senedd Ieuenctid i ymgysylltu'n uniongyrchol â phobl ifanc eraill yn eu hardal
 • Trefnu cyfarfodydd i'r 60 Aelod o'r Senedd Ieuenctid ym Mae Caerdydd
 • Darparu deunyddiau i Aelodau'r Senedd Ieuenctid i'w helpu i baratoi ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau sydd ar y gweill
 • Trefniadau ar gyfer preswylfeydd
 • Trefnu opsiynau y gall pobl ifanc eu defnyddio i deithio i weithgarwch swyddogol y Senedd Ieuenctid
 • Trefnu cymorth hygyrchedd perthnasol sydd ei angen ar Aelodau'r Senedd Ieuenctid er mwyn cymryd rhan
 • Sicrhau bod mentoriaid ieuenctid proffesiynol penodol ar gael, a sicrhau bod gweithdrefnau lles ar waith (hy MIND Cymru, Stonewall, NSPCC)

PA GOSTAU / ADNODDAU Y BYDD CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU YN EU TALU?


 • Costau teithio, llety a chynhaliaeth rhesymol i Aelodau'r Senedd Ieuenctid a staff o sefydliadau partner, sy'n gysylltiedig â bod yn bresennol mewn gweithgaredd swyddogol y Senedd Ieuenctid
 • Hyfforddiant swyddogol a ddarperir i Aelodau'r Senedd Ieuenctid
 • Llogi lleoliad, arlwyo a chymorth hygyrchedd lle bo angen
 • Adnoddau er mwyn cynnal cyfarfodydd rhanbarthol rheolaidd Aelodau'r Senedd Ieuenctid, digwyddiadau lleol i ymgysylltu â phobl ifanc eraill a chyfarfodydd preswyl i'r 60 o Aelodau'r Senedd Ieuenctid

BETH YW'R YMRWYMIAD I AELODAU SENEDD IEUENCTID CYMRU?


DISGWYLIR I BOBL IFANC GYMRYD RHAN YM MHOB GWEITHGAREDD SWYDDOGOL SENEDD IEUENCTID CYMRU YN YSTOD Y TYMOR O DDWY FLYNEDD. MAE GWEITHGAREDDAU SWYDDOGOL SENEDD IEUENCTID CYMRU YN CYNNWYS:

 • Cyfarfodydd llawn o'r 60 Aelod. Bydd pob un o'r 60 o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru yn cwrdd fel grŵp cyfan dair gwaith yn ystod eu tymor o ddwy flynedd. Cynhelir y cyfarfodydd hyn rhwng 22 Chwefror 2019 a 24 Chwefror 2019, 25 Hydref 2019 a 27 Hydref 2019, a 13 Tachwedd 2020 a 15 Tachwedd 2020.
 • Digwyddiadau a chyfarfodydd rhanbarthol, lle bydd Aelodau lleol y Senedd Ieuenctid yn gweithio gyda'i gilydd a gyda pobl ifanc eraill yn yr ardal. Cytunir ar y dyddiadau ar gyfer y digwyddiadau a'r cyfarfodydd rhanbarthol hyn gydag Aelodau'r Senedd Ieuenctid, ond disgwyliwn y byddai tua 8 o'r cyfarfodydd a'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal yn ystod y tymor o ddwy flynedd.

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn talu costau cludiant, llety a lluniaeth ar gyfer mynd i'r cyfarfodydd hyn.

SUT RYDYCH YN DOD YN SEFYDLIAD PARTNER?


GALL UNRHYW FUDIAD, O UNRHYW FAINT, O UNRHYW RAN O GYMRU, WNEUD CAIS I FOD YN SEFYDLIAD PARTNER.

Bydd angen i sefydliadau sy'n dymuno dod yn bartner swyddogol y Senedd Ieuenctid wneud cais ysgrifenedig, a byddant yn cael eu hystyried yn erbyn meini prawf penodol. Nodwch y bydd sefydliadau'n dal i gael eu hystyried hyd yn oed os nad ydynt yn gallu dangos tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a restrir isod.

MEINI PRAWF

Rhowch wybodaeth i ni am y mathau o grwpiau o bobl ifanc y mae eich mudiad yn gweithio gyda hwy, ac sydd fwyaf tebygol o gael eu hethol yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru, yn benodol mewn perthynas â:

 • Phobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan oherwydd eu statws neu eu hamgylchiadau personol, gan gynnwys:
  • gofalwyr Ifanc;
  • pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal; 
  • ffoaduriaid / ceiswyr lloches; 
  • pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant; 
  • cyn-droseddwyr Ifanc;  
  • pobl ifanc sy’n dioddef tlodi neu sydd o deuluoedd incwm is / yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim; 
  • pobl ifanc sydd wedi'u hallgáu o’r gymdeithas oherwydd eu lleoliadau anghysbell.

 

 • Phobl ifanc sy'n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan, neu o dan anfantais oherwydd un neu fwy o'r canlynol sy’n nodweddion sydd wedi eu hamddiffyn gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010:
  • Anabledd; 
  • Cyfeiriadedd rhywiol; 
  • Ailbennu rhywedd; 
  • Hil; 
  • Rhyw; 
  • Crefydd a Chred.

Disgrifiwch brofiad blaenorol eich mudiadau o ran cefnogi pobl ifanc ac ymgysylltu â hwy, sy'n adlewyrchu cyfraniad sefydliadau partner, a amlinellir yn flaenorol yn y ddogfen hon. 
 
Esboniwch i ba raddau y mae eich mudiad yn gweithredu mewn ffordd sy'n cynnwys pobl ifanc. 
 
Disgrifiwch allu eich mudiad i ethol Aelodau i'r Senedd Ieuenctid, yn dilyn etholiad (bydd y model a ddewisir i ethol pobl ifanc yn cael ei ddefnyddio yn ôl disgresiwn y sefydliad partner).
 
Disgrifiwch allu eich mudiad i ethol Aelodau i'r Senedd Ieuenctid o wahanol rannau o Gymru (os nad oes gan eich sefydliad gylch gorchwyl ledled Cymru, nodwch ym mha ran(nau) penodol o Gymru rydych chi fwyaf gweithgar. 
 
Disgrifiwch allu eich mudiad i ddarparu cefnogaeth i Aelodau'r Senedd Ieuenctid.

Esboniwch sut mae eich mudiad yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol wrth weithio gyda phobl ifanc - yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, cymwysterau staff, DBS, diogelu ac ati. 
 
Esboniwch faint o Aelodau'r Senedd Ieuenctid y byddai eich mudiad yn gallu eu hethol (gydag isafswm o un ac uchafswm o dri). 
 
Disgrifiwch allu eich mudiad i ethol Aelodau i'r Senedd Ieuenctid nad ydynt eisoes yn ymwneud â fforymau democrataidd (hy Cyngor Ieuenctid Prydain, Cynghorau Ysgol ac yn y blaen).

SUT I WNEUD CAIS

I wneud cais i ddod yn bartner swyddogol i Senedd Ieuenctid Cymru, rhaid i fudiadau gyflwyno cais ysgrifenedig, sy'n cysylltu â'r meini prawf a restrir uchod. Gellir dod o hyd i ffurflenni cais yma neu cysylltwch â ni os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch drwy helo@seneddieuenctid.cymru.

Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 12.00 AR 2 GORFFENNAF 2018.


Nodwch y bydd sefydliadau'n dal i gael eu hystyried hyd yn oed os nad ydynt yn gallu cyflawni/dangos tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a restrir uchod. Bydd y wybodaeth a ddarperir gan ymgeiswyr yn cael ei hystyried a'i phwyso yn erbyn ymgeiswyr eraill. Dewisir sefydliadau partner ar sail rhoi hyder i Gomisiwn y Cynulliad y bydd yr 20 o bobl ifanc a etholir gan sefydliadau partner swyddogol y Senedd Ieuenctid yn cael eu cefnogi'n effeithiol, a'u bod yn amrywiol o ran eu daearyddiaeth, eu hoedran a'u cefndir.  

Dylai ymgeiswyr geisio ateb pob maen prawf ar wahân, a dylid eu dychwelyd trwy e-bost at: helo@seneddieuenctid.cymru neu drwy'r post at

Dîm Senedd Ieuenctid Cymru,
Cyfathrebu,
Cynulliad Cenedlaethol Cymru,
Bae Caerdydd
CF99 1NA

YR AMSERLEN


Amlinellir yr amserlen ar gyfer y broses ymgeisio isod:

31 MAI

2 GORFFENNAF

17 GORFFENNAF

 

 

Agor y broses o wneud cais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau.

Hysbysu sefydliadau a wnaeth gais o ganlyniad y broses ymgeisio yn dilyn proses sifft a phenderfyniad gan y Llywydd, Elin Jones AC, Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Disgwylir i'r mudiadau hynny sy'n llwyddiannus yn eu cais i ddod yn bartner swyddogol y Senedd Ieuenctid, i wneud hynny am un tymor sy'n para dwy flynedd, a byddai'r broses ddethol yn dechrau eto ar ddechrau pob tymor newydd. 

Cyhoeddir enwau'r 60 sydd wedi llwyddo i ddod yn Aelodau o Senedd Ieuenctid Cymru ym mis Rhagfyr 2018. Bydd y tymor yn dechrau ym mis Ionawr 2019 ac yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2020.

 

GORFFENNAF 2018

GORFFENNAF – TACHWEDD 2018

RHAGFYR 2018

IONAWR 2019

RHAGFYR 2020

Hysbysu mudiadau

Mudiadau i siarad â'u haelodau a threfnu etholiadau i ethol aelodau erbyn 25 Tachwedd

Cyhoeddi'r aelodau

Dechrau'r tymor

Diwedd y tymor

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach neu eglurder ar unrhyw agwedd ar ddod yn sefydliad partner, cysylltwch â ni drwy helo@seneddieuenctid.cymru