Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru

 
members-hero-image.png
 
 

YN EICH CYNRYCHIOLI

Mae gennych Aelod Senedd Ieuenctid Cymru sy’n eich cynrychioli chi a’r ardal lle rydych yn byw. Bydd yn ymgyrchu ar y materion sydd o bwys i chi a bydd yn dyrchafu eich llais ar raddfa genedlaethol.

 Dysgwch pwy yw eich Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.

 
 
 

 

Gogledd Cymru 


EVAN BURGESS

Aberconwy

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Tyfu economi Cymru

 • Cynyddu twristiaeth gynaliadwy

 • Gwella trafnidiaeth yng Nghymru

Nia Griffiths

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Diffyg Cydraddoldeb

 • Gordewdra ymysg pobl ifanc

 • Cam-drin Cyffuriau ac Alcohol

Brengain Glyn Williams

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Ehangu'r Gymraeg o fewn cymdeithas

 • Hanes Cymru yn y cwricwlwm

 • Cerdyn teithio am ddim

Talulah Thomas

De Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Addysg Iechyd Meddwl mewn ysgolion

 • Hybu diwylliant a'r Iaith Gymraeg

 • Cyfranogiad Ieuenctid Cymru mewn Gwleidyddiaeth

 

Harrison James Gardner

Gorllewin Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Ymgysylltu â phobl ifanc mewn cymunedau lleol

 • Amrywiaeth mewn dewisiadau bwyd iach

 • Atal cam-drin cyffuriau ymhlith pobl ifanc

Thomas Comber

Delyn

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Iechyd a lles

 • Addysg a Hyfforddiant

 • Cludiant

Ifan Price

Dwyfor Meirionnydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cryfhau Hawliau Gweithle Pobl Ifanc

 • Gwella Trafnidiaeth Cyhoeddus

 • Pynciau yn fwy perthnasol/cyfoes

Abbey Carter

Sir Drefaldwyn

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Iechyd meddwl

 • Addysg

 • Y Gymraeg

 

Jonathon Dawes

Dyffryn Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cludiant – Cost isel i bobl ifanc

 • Iechyd – Bwyta’n iach a chyllid chwaraeon

 • Yr Amgylchedd – lleihau gwastraff gan gynnwys plastig

Jonathan Powell

Wrecsam

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Rhyddid Crefyddol yng Nghymru

 • Hyrwyddo'r Celfyddydau yng Nghymru

 • Trosedd a chyfiawnder yng Nghymru

Ifan Wyn Erfyl Jones

Ynys Môn

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Lles Cymdeithasol

 • Gwasanaethau Iechyd

 • Yr Iaith Gymraeg

Hasna ALI

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyngor ar yrfaoedd, gan gynnwys hyfforddiant sgiliau i helpu i gael mynediad at waith a phrofiad gwaith

 • Cydraddoldeb mynediad at addysg uwch a phrentisiaethau i bobl ifanc fel ceiswyr lloches.

 • Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, a dealltwriaeth o'r rhwystrau sy'n wynebu pobl ifanc yng Nghymru.

 

Katie June Whitlow

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwasanaethau Addysg

 • Y Gymuned

 • Hyfforddiant

Grace Louise Barton

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwahaniaethu

 • Hybu Lleisiau Gofalwyr Ifanc

 • Codi ymwybyddiaeth o hawliau gofalwyr ifanc

 
 
 

 

CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU 


Arianwen Fox-James

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Hawliau pobl ifanc trawsry-weddol yn yr ysgol

 • Gwahaniaethu yn erbyn anableddau (dysgu / corfforol)

 • Mynediad at gyfleusterau mewn ardaloedd gwledig

Marged Lois Campbell

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwella’r gefnogaeth i iechyd meddwl

 • Creu Cymru ddi-blastig

 • Sefydlu grant gwisg ysgol blynyddol

Cai Thomas Phillips

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyfleoedd addysg ddefnyddiol am oes

 • Band eang cyflym i bawb

 • Cymru di-blastig, a charbon isel

Caleb Rees

Ceredigion

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Annibynniaeth i Gymru

 • Glanweithdra Menywod am ddim

 • Ail Refferendwm Brexit

 

Emily Kaye

Llanelli

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Iechyd meddwl myfyrwyr

 • Gwahaniaethu ar sail crefydd a hil

 • Addysg ar sgiliau bywyd

Rhys Lewis

Preseli Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyllid ar gyfer gweithgareddau allgwricwlaidd ychwanegol

 • Mwy o help ar gyfer myfyrwyr MAT

 • Newid pynciau TGAU gorfodol

Ellie Murphy

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Addysg: dylid parchu ein traddodiadau

 • Llety: angen rhagor o safleoedd parhaol

 • Iechyd/Llesiant: helpu pobl i wireddu eu potensial

 
 

 

DWYRAIN DE CYMRU


Calen Jones

Blaenau Gwent

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwell ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl.

 • Sicrhau’r gallu i bleidleisio yn 16 oed.

 • Datblygu Chwaraeon Llawr Gwlad.

Aled Joseph

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Brexit ein dyfodol ac addysg

 • Sbwriel ac ailgylchu

 • Diogelwch beicio a llwybrau beicio

Gwion Rhisiart

Canol Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Prentisiaethau/Swyddi i bobl ifanc

 • Yr Iaith Gymraeg mewn ysgolion

 • Trafnidiaeth Ysgol Diogel a Safonol

Betsan Roberts

Gogledd Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Addysg  am y gymuned LGBTQ+

 • Gostwng yr oed pledleisio

 • Diogelwch beics ar y ffyrdd

 

Rhian Shillabeer

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwella’r Amgylchedd.

 • Gwella Safonau Byw yng Nghaerdydd.

 • Pwysigrwydd y System Addysg.

Manon Clarke

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Sbwriel mewn mannau cyhoeddus

 • Tlodi misglwyf

 • Iechyd meddwl pobl ifanc yn eu harddegau

Ffion Griffith

Islwyn

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwell cymorth iechyd meddwl

 • Addysg a sgiliau bywyd o safon

 • Hyrwyddo heddwch a chynaliadwyedd

Tommy Church

Merthyr Tudful a Rhymni

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Staff Hyfforddi SAP mewn Ysgolion

 • Ysgolion Di-blastig

 • Dysgwyr sydd â Hyfforddiant Sgiliau Bywyd

 

Lloyd Mann

Sir Fynwy

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Mynd i'r afael ag iechyd meddwl

 • Newid yn y cwricwlwm

 • Cyfleoedd yn y dyfodol

Charley Oliver-Holland

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyflog uwch i bobl 16-18

 • Mwy o gefnogaeth yn yr ysgol ar gyfer lgbt

 • Gwastraff plastig a llygredd

Finlay Bertram

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Hawliau cyfartal

 • Addysg rywiol

 • Iechyd meddwl

Maisy Evans

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Lleihau’r oed pleidleisio i 16

 2. System Ariannu Gwell i Ysgolion

 3. Iechyd a Lles Pobl Ifanc

 

ANGEL EZEADUM

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cymorth ar gyfer gwasanaethau ieuenctid

 • Iechyd meddwl

 • Mynd i'r afael â chamwahaniaethu a materion ynghylch hil

Chloe Giles

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Pobl ifanc mewn gofal

ABBY O’SULLIVAN

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwell cefnogaeth i bobl ifanc yn y system gyfiawnder

 • Bwlio

 • Gwasanaethau iechyd wedi'u teilwra unigol

LEVI REES

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol yn cael mynegi eu barn.

 • Awdurdodau lleol yn cymryd camau i amddifadu unigolyn o ryddid o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; codi ymwybyddiaeth o'r pŵer sylfaenol hwn sydd gan awdurdodau lleol ymhlith pobl ifanc.

 • Gorchmynion gofal; a ddylai'r meini prawf / trothwy fod yn fwy llym i wneud gorchymyn o'r fath?

 

ABBIE COOPER

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gofalwyr ifanc

 • Iechyd meddwl

 • Cymorth i fynd i'r afael â chamddefnyddio cyffuriau/alcohol

greta evans

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Yr iaith Gymraeg

 • Iechyd Meddwl pobl ifanc

 • Yr amgylchedd

luke parker

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Materion sy'n effeithio ar y gymuned LGBTQ+

 • Iechyd meddwl oedolion ifanc

 • Cwricwlwm am oes

carys thomas

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Sicrhau bod pobl ifanc yn gwireddu eu hawliau

 • Gwella gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ifanc ledled Cymru sydd â phrofiad o ofalu

 • Problemau emosiynol ac iechyd meddwl

 

 

GORLLEWIN DE CYMRU


Kian agar

Aberafon

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Gwastraff plastig

 • Allyriadau carbon deuocsid

 • Bwydlen ysgol iachach

Lleucu Haf Wiliam

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Pryderon am arlosgydd biomass

 • Gollwng Gwastraff Niwclear

 • Dyfodol addysg Cymraeg

Eleanor Lewis

Castell-nedd

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Cymorth Iechyd Meddwl;

 2. Lleisiau pobl ifanc byddar;

 3. Cefnogaeth i bobl ifanc LGBT

Eleri Griffiths

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Tlodi Plant

 • Pryder yn gysylltiedig â phwysau arholiad

 • Effaith negyddol y cyfryngau cymdeithasol

 

Ruth Sibayan

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Cynnydd mewn digartrefedd.

 2. Gostwng y terfyn oedran pleidleisio.

 3. Cynyddu oedran ar gyfer gofal iechyd am ddim.

Ubayedhur Rahman

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Dim digon o arian mewn addysg

 2. Dim digon o arian yn y GIG

 3. Dylid defnyddio cynnyrch lleol

Ffion-Hâf Davies

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Cywilyddio Corfforol

 2. Hawliau Menywod

 3. Hawliau LGBTQ+

Laine Woolcock

Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i fyfyrwyr

 2. Rhaglenni bwyta'n iach mewn ysgolion

 3. Cynyddu'r arian i ymddiriedolaethau bywyd gwyllt

 

todd murray

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Materion amgylcheddol

 2. Materion Iechyd Meddwl

 3. Materion addysgol

Efan Rhys Fairclough

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Cyfleoedd i gyflawni ein gorau

 2. Cyfleusterau hamdden am ddim

 3. Cymru ddi-blastig a gwella trafnidiaeth

Alys Hall

Rhondda

Fy mhrif ystyriaethau:

 1. Cymorth i fyfyrwyr ag anghenion arbennig

 2. Addysg a chymorth iechyd meddwl

 3. Addysg ynghylch y gymuned LGBTQ +

CAITLIN STOCKS

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyfle cyfartal

 • Tlodi a digartrefedd

 • Byw mewn gofal - Nid yw ein gorffennol yn pennu ein dyfodol

WILLIAM HACKETT

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Rhwystrau sy'n wynebu pobl fyddar

 • Llygredd

 • Bwlio

SOPHIE BILLINGHURST

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Effaith negyddol y cyfryngau cymdeithasol

 • Bobl fyddar

 • Gostwng yr oedran pleidleisio

OLIVER EDWARD DAVIES

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyllid ar gyfer gofalwyr ifanc

 • Cydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

 • Ymwybyddiaeth ar gyfer plant ag anableddau

ANWEN GRACE RODAWAY

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Materion amgylcheddol - lleihau'r defnydd o blastig

 • Digartrefedd - lleihau effeithiau tlodi

 • Awtistiaeth - gwell diagnosis / ymwybyddiaeth / dealltwriaeth

NIA-ROSE EVANS

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Iechyd meddwl

 • Bwlio

 • Cydraddoldeb i bobl anabl

Casey-Jane Bishop

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Iechyd meddwl

 • Pobl ifanc LGBT

 • Gwrth-fwlio

SANDY IBRAHIM

Aelod a Etholwyd gan Bartner

Fy mhrif ystyriaethau:

 • Cyngor gwell ar yr arholiadau TGAU a gyrfaoedd

 • Gwell trafnidiaeth i'r ysgol

 • Mynediad diwifr i bawb