Kai Sandbrook

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwyta'n iach a ffitrwydd

  • Iechyd cyffredinol yng Nghymru

  • Cadwraeth tir

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Kai Sandbrook. Mae gen i lawer o resymau dros fod eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Y prif reswm dros hyn yw bod Cymru yn wlad o werth amaethyddol mawr, gwlad sydd â photensial mawr a phosibilrwydd o ddyfodol anhygoel. Ond, dwi ddim yn teimlo bod y pwyslais cywir yn cael ei roi ar bethau sy'n bwysig yn y wlad, fel cadwraeth ein tiroedd gwerthfawr. Nac iechyd a lles cyffredinol pobl ifanc, boed hynny'n gorfforol neu'n feddyliol. Does dim digon yn cael ei wneud i sicrhau dyfodol sefydlog cyflawn i ni fel pobl ifanc Cymru.

Dylai pobl bleidleisio drosta i os oes modd, oherwydd fy ngallu i gyfathrebu fy mhrif fwriadau i bobl, ifanc neu hen, ac oherwydd nad oes gen i unrhyw fwriad arall heblaw helpu i symud Cymru i gyfeiriad mwy ffyniannus, hyd yn oed os mai dim ond mewn ardal fach y mae hynny.

Mae gen i brofiad mewn siarad cyhoeddus a dadlau ac rydw i'n teimlo y byddai hyn yn ddefnyddiol iawn yn rôl aelod Senedd Ieuenctid Cymru.

Byddai fy modd o ymgynghori â phobl ifanc drwy sgyrsiau wyneb yn wyneb, neu os yw ar gael, dros lwyfan rhwydwaith cymdeithasol fel Skype neu Facebook.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.