Beca Nia

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd a Lles Meddyliol

  • Cyfranogiad Chwaraeon

  • Cyfyngiadau Cerddorol

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffaf hawlio'r fraint o fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru nid yn unig er mwyn lleisio fy marn am ambell i sefyllfa bresennol yng Nghymru ond i ymgynghori a phobl fy ardal i leisio eu lleisiau a'u  cynrychioli mewn trafodaethau ble nad yw'n bosib iddynt fynychu eu hunain. Byddaf yn sicrhau bod ystod eang o ffyrdd y gallwch ei ddefnyddio i gysylltu gydaf fel bod gan bawb fynediad teg i rannu eu lleisiau neu eu teimladau heb orfod cyfyngu eu hunain megis drwy ddefnydd o e-bost, llythyrau, drwy wefannau cymdeithasol neu drwy ysgolion.

Pam y dylech bleidleisio amdanaf?

- Gallwch ymddiried ynof am fy mod yn hynod drefnus a thaclus a gallaf gyflawni canlyniadau uchel yn gyson mewn gwaith heriol a dwys o dan amrywiaeth o amgylchiadau gwahanol.  

- Mae gennyf sgiliau gwrando a chyfathrebu llafar ac ysgrifenedig gwych a all fod yn gymorth i ni frawddegu'ch barn neu'ch dadleuon mewn ffordd broffesiynol a fydd yn sicrhau gweithredoedd   llwyddiannus.

- Yn syml, rwyf yn ferch ddibynadwy, cyfrifol a brwdfrydig sy'n ffynnu o dan amgylchiadau creadigol. Fel athletwr a cherddor, rwyf llawn cymhelliant ac felly'n barod i drafod a chyflwyno'ch syniadau'n hyderus a chyhoeddus i weddill yr aelodau'n selog ymhob cyfarfod.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.