Steffan Rhys Thomas

_0022_Steffan-Rhys-Thomas.png

Yn sefyll dros:

Gogledd Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Hyrwyddo seiclo diogel

  • Addysg hapus i bawb

  • Cymru ddi-blastig

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae barnau pobl ifanc yn hollbwysig wrth wneud penderfyniadau am y dyfodol.

Fel disgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, rydw i’n cyfrannu yn frwdfrydig i bob agwedd o fywyd ysgol. Pe bawn i yn cael fy ethol i’r Senedd Ieuenctid, byddem yn gwneud yr un peth yno. Rydw i bob amser yn agored i ystyried syniadau newydd ac yn hoffi trafod problemau a materion gwahanol. Gan fy mod yn hollol ddwyieithog, byddaf yn gallu siarad a thrafod syniadau a barnau pleidleiswyr yng Nghymraeg ac yn Saesneg.

Bydd y Senedd Ieuenctid yn chwarae rôl enfawr yn y broses o benderfynnu ar drywydd Cymru yn y dyfodol. Wrth i Gaerdydd ddatblygu, mae’n hanfodol i bobl ifanc allu cael mynediad i drafnidiaeth dibynadwy, gan gynnwys llwybrau a ffyrdd seiclo addas. Mae hefyd yn bwysig i bobl ifanc fedru teimlo’n ddiogel wrth iddynt fynychu’r ysgol, ac i bob disgybl gael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau mewn amgylchedd bositif. Gall Cymru hefyd arwain y ffordd ar faterion amgylcheddol er enghraifft llygredd plastig.

Os byddaf yn cael fy ethol, byddaf yn sicrhau bod syniadau a safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu clywed ac yn gwneud fy ngorau i gynrychioli lleisiau pawb yn y gymuned.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.