Awen Dafydd

_0229_Awen-Dafydd.png

Yn sefyll dros:

Aberconwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cryfhau'r economi yng Nghymru wledig

  • Cynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg

  • Caru Cymru- Aildroi, Ailddefnyddio, Ailgylchu

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Awen! Rydw i'n 11 oed ac yn byw gyda fy nheulu yn ardal wledig Penmachno, ger Betws-y_coed, ac yn ddisgybl blwyddyn 7 yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Fe hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rydw i eisiau gwneud gwahaniaeth, er gwell, i fywyd plant a phobl ifanc Cymru. Petawn yn cael fy ethol fe fyddwn yn gweithio i sefydlu dyfodol mwy cadarn i ieuenctid Cymru. Rydw i'n addo rhoi fy ngorau i'm hetholaeth gan sicrhau fod materion sy'n bwysig i chi yn cael sylw teilwng. Wedi bod yn aelod o'r Cyngor Ysgol yn y cynradd ac yn aelod presennol o fforwm blwyddyn 7 yn fy ysgol uwchradd mae gennyf brofiad o fod yn rhan o system ddemocrataidd. Rydw i'n gyfforddus wrth siarad yn gyhoeddus ar ol elwa o brofiadau megis cystadlu ar lwyfan yr Urdd a thim trafod yr ysgol yn y cwis llyfrau. Rydw i'n mwynhau datrys problemau, yn ddyfeisgar, yn hyblyg, gonest ac yn gwybod sut i flaenoriaethu yn eiffeithiol. Fel aelod o gymuned wledig Gymreig yng ngogledd Cymru teimlaf fy mod yn deall y pryderon a'r heriau sy'n ein hwynebu ac edrychaf ymlaen at y cyfle i'w goresgyn.

Diolch


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.