Anwen Grace Rodaway

_0235_Anwen-Grace-Rodaway.png

Yn sefyll dros:

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Materion amgylcheddol – lleihau’r defnydd o blastig

  • Digartrefedd - lleihau effeithiau tlodi

  • Awtistiaeth - gwell diagnosis/ ymwybyddiaeth/ dealltwriaeth

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf i eisiau eich cynrychioli chi yn Senedd Ieuenctid Cymru. Mae gen i ddymuniad cryf i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru ac yng Ngŵyr yn benodol. Rwy’n ferch ag awtistiaeth sy’n siarad Cymraeg, nid yw merched ar y sbectrwm yn cael diagnosis yn gyffredinol ac maen nhw wedi eu tangynrychioli, a hoffwn helpu i newid hynny.

Rwy'n dwli ar gerddoriaeth, dawnsio a chwaraeon. Rwyf i bob amser yn gwneud fy ngorau. Rwy’n garedig ac yn ofalgar, ac rwyf i bob amser yn barod i helpu. Mae gen i synnwyr brwd o degwch a chredaf y gallaf helpu i wneud Cymru yn lle mwy tosturiol i fyw lle mae pawb yn cael eu trin yn gyfartal.

Hoffwn glywed eich barn chi. Byddaf yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i chi gysylltu â mi gyda'ch syniadau a’ch awgrymiadau a byddaf yn gofyn i ysgolion a sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc fy helpu i ddarganfod beth yr hoffech i mi ei helpu i newid i bobl ifanc a chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.

Mae Gŵyr yn lle hyfryd i gael eich magu, ond rydym ni’n wynebu llawer o heriau os ydym ni eisiau gwneud yn siŵr ei fod yn aros felly. Mae’n rhaid i ni gydweithio i ddiogelu’r amgylchedd a bywyd gwyllt ar y tir ac ar y môr. Pleidleisiwch drosof i er mwyn cael y Gymru yr ydym ni i gyd yn ei haeddu.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.