Max James

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Preseli Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Defnydd o gyffuriau ymhlith plant

  • Gordewdra a maeth ymhlith plant

  • Cynyddu busnes yng nghefn gwlad Cymru

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Max James ac rwy’n gwneud cais am y swydd hon gan fy mod i wedi ymddiddori mewn gwleidyddiaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac, er mai dim ond swydd fach yw hi, rwy'n gobeithio y gallaf i gynnig rhai safbwyntiau gwerthfawr i'r Senedd Ieuenctid. Rwy’n agored yn fy safbwyntiau a'm credoau, ond rwyf i hefyd yn agored i syniadau newydd ac yn caniatáu i mi fy hun gael fy herio lle bynnag y bo’n bosibl. Pryder am bobl ifanc Cymru yw fy mhrif bryder fel enwebai ar gyfer senedd ieuenctid Cymru, ond mae’r defnydd gofidus o gyffuriau yr wyf yn ei weld yn fy ardal yn peri pryder arbennig i mi. Mae bywydau llawer o blant yn Sir Benfro yn cael eu niweidio oherwydd pa mor gyffredin yw cyffuriau a’m nod yw codi pryder am y broblem hon o leiaf, os nad cynorthwyo i’w datrys. Mae fy ail bryder mwyaf, sef gordewdra ymhlith plant, yn un yr wyf i’n fwy pryderus yn ei gylch ar gyfer y dyfodol yn hytrach nag ar hyn o bryd, ond ceir tystiolaeth yn fy ardal i o iechyd yn dirywio, a hoffwn i’r duedd hon ddod i ben. Mae fy mhersonoliaeth yn fy ngalluogi i siarad â llawer o bobl ac nid wyf yn ofni gofyn barn pobl; trwy hyn, byddaf yn cynrychioli fy nghyfoedion.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.