Mariel Arevalo

_0095_Mariel-Arevalo.png

Yn sefyll dros:

Rhondda

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwasanaeth iechyd meddwl mewn ysgolion

  • Gwella cysylltiadau hiliol

  • Trin ymddygiad gwrthgymdeithasol

Datganiad yr ymgeisydd:

Pan oeddwn i'n iau, roedd gen i nam ar fy lleferydd; golygodd hyn nad oeddwn yn gallu ffurfio brawddeg tan yr oeddwn i’n 5 oed. Roedd cael fy nghamddeall a dioddef rhagfarn (oherwydd fy hil) yn rhywbeth cyffredin. Fodd bynnag, rwy’n ddiolchgar bod fy nheulu wedi fy nghefnogi trwy therapi. Nid yw pawb yn cael y manteision a gefais i. Trwy ddod yn aelod, gallaf gydymdeimlo â’r rhai a gaiff eu camddeall yn ddyddiol, trwy fod yn llais i'r di-lais.

Gwnaeth chwarae pêl-foli atgyfnerthu sgiliau cyfathrebu ac adeiladu tîm. Treuliais wythnos hefyd yn gwirfoddoli mewn gwasanaeth gofal dydd lleol. Mwyheais ddatblygu moesau sylfaenol gan fod hynny’n hanfodol yn ystod camau datblygu cynnar. O bryd i'w gilydd, rwy'n mynychu oedfa ‘One in Christ’ gan addysgu straeon y Beibl i blant.

Byddaf yn gwneud fy ngorau glas i daflu goleuni ar faterion yn ymwneud ag ieuenctid Cymru. Byddwn yn archwilio ffactorau risg domestig ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc. Bydd materion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael eu hymchwilio. Cyflwynwyd 1,349 o ASBOs yng Nghymru a Lloegr yn 2013, sy’n gynnydd o 2% o 1,329 o ASBOs yn 2012. Hoffwn adeiladu pontydd rhwng diwylliannau trwy wella cysylltiadau hiliol.

Rwyf yn fwy na pharod i wrando ar bob math o wahanol bobl. Hoffwn ddysgu, addasu a thrafod materion o bwysigrwydd i Gymru a'i phobl. Gwn fod ein safbwyntiau yn bwysig; rydym ni'n bwysig.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.