Skye Elizabeth Humphreys

_0026_Skye-Elizabeth-Humphreys.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg Gymraeg mewn ysgolion Saesneg

  • Gwersi Offerynnau Cerdd Am Ddim

  • Cymorth iechyd meddwl mewn ysgolion

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n teimlo y byddai’n llwyfan gwych i wella cyfleoedd i’m cenhedlaeth a fydd o fudd i ni i gyd wrth i ni dyfu’n oedolion. Byddaf yn ymgynghori â'm cyfoedion trwy wahanol ddulliau yn bersonol ac ar-lein. Rwy'n bwriadu defnyddio'r rhyngrwyd, trwy greu fy ngwefan fy hun a defnyddio cyfryngau cymdeithasol, fel fy mod i’n hygyrch iawn i wrando ar bob safbwynt a thrwy hynny cynrychioli dymuniadau ac anghenion fy nghyfoedion yn briodol. Hoffwn wneud rhyngweithio personol yn hwyl a chynorthwyo busnesau lleol trwy ddefnyddio eu lleoliadau. Dyma rai sgiliau sydd gen i a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru: - Roeddwn i ar gyngor yr ysgol am flwyddyn ac rwy’n gwybod sut i wrando ar bobl eraill - Rwy’n gwirfoddoli yn nhîm pêl-rwyd yr Urdd felly rwy'n gallu bod o gymorth i anghenion pobl eraill - Rwy’n rhugl yn y Gymraeg ac yn gobeithio cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd addysg ddwyieithog - Fi yw'r hynaf o dri o blant ac felly mae'n rhaid i mi fod yn amyneddgar Os yw person ifanc eisiau i rywun siarad ar eu rhan a rhoi eu hanghenion yn gyntaf, yna dylent bleidleisio drosof i!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.