Jon Littlemore

_0133_Jon-Littlemore.png

Yn sefyll dros:

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyffuriau yn draenio ein potensial

  • Mae ein Neiniau a’n Teidiau yn haeddu gofal priodol

  • Ein rhan yn y newid yn yr hinsawdd

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy’n 17 oed, yn byw yn Newton, yn syrffio ac yn chwarae golff yn Langland a mynychais ysgol gyfun Bishopston ac rwy’n mynychu chweched dosbarth Olchfa erbyn hyn. Mae angen llais arnom ni fel pobl ifanc a all weiddi mor uchel â phosibl fel y gallwn weithio i wella ein cymuned a'n dyfodol. Nid materion y mae gen i gysylltiad personol â nhw yn unig yw’r materion yr wyf i wedi eu dewis, ond materion yr wyf i’n credu sy’n bwysig i ni i gyd. Rwy'n gobeithio y gallwn ni ddefnyddio ein profiadau a'n syniadau gyda’n gilydd fel dulliau i wella agweddau ar ein cymuned leol a chenedlaethol sydd bwysicaf i ni. Fel dadleuwr brwd, rwyf wedi cynrychioli'r ysgol yn llwyddiannus mewn cystadlaethau trafod, ac mae hyn, ynghyd â bod yn gapten Iau Clwb Golff Bae Langland yn golygu fy mod i'n gyfarwydd â chynrychioli safbwyntiau. Mae fy awydd i weithio a enillodd 10 cymhwyster TGAU A* i mi, yn golygu fy mod i’n ymgeisydd na fyddai'n ofni mynd gam ymhellach a gweithio'n galed i gynrychioli ein safbwyntiau yn effeithiol ac yn drylwyr. Credaf fod fy mhrofiad a'm brwdfrydedd at bynciau sy'n effeithio arnom yn golygu mai fi all weiddi’n fwyaf croch a'n cynrychioli ni orau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.