Jacques Marquis

_0143_Jacques-Marquis.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Creu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr

  • Rhwydwaith cymorth ar-lein ar gyfer straen arholiadau

  • Addysg gyfartal waeth beth fo'ch cefndir

Datganiad yr ymgeisydd:

Yn ôl Albert Einstein: 'Mae pawb yn athrylith. Ond os byddwch yn barnu pysgodyn ar sail ei allu i ddringo coeden, bydd yn byw ei holl fywyd cyfan yn credu ei fod yn dwp'. Gall addysg oresgyn pob rhwystr sydd gennym gyda'n gilydd a dyma'r egwyddor arweiniol i bob agwedd ar ein bywydau. Credaf fod pawb yn haeddu’r hawl i addysg a byddaf yn gweithio i sicrhau bod pawb o bob cefndir yn cael y cyfleoedd mwyaf posibl ar eu teithiau addysgol. Rwy'n ffyddiog bod y gallu gennyf i sicrhau newid a gwireddu'r nodau yr wyf i wedi eu pennu, ond eich ffydd chi ynof i fydd yn caniatáu i'r newidiadau hyn ddigwydd. Rwyf i wedi bod yn eiriolwr hirsefydlog ym maes addysg, gan gynnwys bod yn aelod gweithgar o senedd y myfyrwyr ers 2013 gan arbenigo yn y sector addysg, cael fy mhenodi'n Ddirprwy Brif Fachgen ac ennill ysgoloriaeth yng Ngholeg Dewi Sant am fy nghyfraniad i’r gymuned. Rwy'n teimlo fy mod i’n ymgeisydd cryf ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru gan fod gen i lawer o brofiad blaenorol a byddaf yn ymdrechu i gyflawni'r nodau hyn trwy estyn allan, cysylltu a gwneud gwahaniaeth gyda phobl ifanc yng Nghaerdydd. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.