Evan Farrell

_0185_Evan-Farrell.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Yr Amgylchedd

  • Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn gael fy ystyried fel darpar aelod o’r Senedd Ieuenctid. Rwy'n teimlo bod y gallu a'r agwedd gennyf i gynrychioli pobl ifanc a'u safbwyntiau yn effeithiol ledled Cymru. Hefyd, rwy’n credu y dylai pawb fod â chyfraniad i sut y mae eu gwlad yn rhedeg, sy’n effeithio ar fywydau’n feunyddiol yn y pen draw. Mae gen i angerdd at wleidyddiaeth ac ysgrifennais fy mhrosiect Bagloriaeth Cymru yn ddiweddar ar bwnc datganoli yng Nghymru.  Roedd gwleidyddiaeth yn ddiddordeb cyn ysgrifennu'r prosiect estynedig; fodd bynnag, ers gwneud gwaith ymchwil helaeth a chyfweld Aelodau Cynulliad, mae gen i ddealltwriaeth lawer mwy trylwyr erbyn hyn o sut mae llywodraeth yn gweithio, sydd wedi gwneud fy niddordeb yn gryfach fyth. Rwyf wedi bod yn aelod o Gyngor yr Ysgol bob blwyddyn ers dechrau yn yr Ysgol Uwchradd. Fel aelod o gyngor yr ysgol, yn ogystal â siarad ar ran fy ngrŵp blwyddyn, rwyf i wedi bod yn weithgar erioed o ran sicrhau bod safbwyntiau myfyrwyr yn cael eu casglu a bod canlyniadau cyfarfodydd yn cael eu dosbarthu. Y lefel uchel hon o gyfathrebu yr hoffwn gael y cyfle i’w rannu gyda'm cymuned leol.  Mae bod yn aelod o gyngor yr ysgol wedi rhoi'r hyder i mi i leisio fy marn i bobl eraill, hyd yn oed os wyf i'n sefyll ar fy mhen fy hun o ran yr hyn yr wyf yn ei gredu.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.