Constance Rose Haggar

_0213_Constance-Rose-Haggar.png

Yn sefyll dros:

Preseli Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Effaith amgylcheddol sy’n para’n hir

  • Cau ysbytai

  • Ariannu gwasanaethau cerddoriaeth

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy’n credu y byddwn yn gwneud Aelod da o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i wedi ymdrechu'n aml i wella fy ardal leol, gan ysgrifennu llythyrau a siarad â phobl i geisio gwneud gwahaniaeth - er enghraifft, ysgrifennais at David Cameron yn mynegi fy marn y dylai pobl dros 16 oed gael yr hawl i bleidleisio, gan mai ein dyfodol ni sydd yn y fantol. Rwy’n credu pe byddai pawb yn ceisio gwneud gwahaniaeth y byddai pethau mawr yn digwydd yn y pen draw. Er enghraifft, pe byddai un filiwn o bobl yn codi un darn o blastig, byddai hynny'n 1 filiwn o ddarnau o blastig na fyddent yn mynd i mewn i'r môr ac afonydd ac yn lladd ein bywyd gwyllt lleol. Rwyf wedi teimlo'n angerddol am ddiogelu ein bywyd gwyllt a'u hamgylchedd lleol erioed, gan ei fod yn rhan ganolog o hunaniaeth Cymru. Rwy'n teimlo mai hwn fyddai’r cyfle i mi leisio fy marn, efallai ar raddfa fwy hyd yn oed. Rwy'n credu’n sicr y gall pethau wella ym mhob rhanbarth. Rwyf i hefyd yn teimlo y bydd gweithio gydag etholaethau eraill ar bolisïau penodol o fudd i bawb, er enghraifft, bydd cael gwasanaethau rhyng-gysylltiedig yn golygu mwy o gydbwysedd a chyfoeth a gwybodaeth a rennir, a byddwn yn hapus i weithio gyda phobl i wella pob rhanbarth.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.