Ellie-May

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg mewn ysgolion cyhoeddus

  • Gordewdra ymhlith plant

  • Smygu dan oed / defnyddio cyffuriau

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n berson ifanc brwd. Rwyf i hefyd yn teimlo'n gryf am y materion yng Nghymru a'u heffeithiau ar genedlaethau’r dyfodol. Rwy'n rhingyll cadét yng Nghorfflu Cadetiaid y Llu Awyr Brenhinol, felly rwy’n teimlo bod gennyf yr hyder i wneud newid cadarnhaol gyda'r agwedd gywir. Mae bod yn y cadetiaid awyr ers 3 blynedd hyd yma wedi rhoi'r sgiliau i mi sy’n anarferol ym mywyd person ifanc, ac rwy'n teimlo eu bod o fudd i mi - er enghraifft sgiliau cyfathrebu yn ogystal â sgiliau cymdeithasol. Rwy’n ddibynadwy ac yn teimlo fy mod i’n siarad yn dda yn gyhoeddus. Y ffordd y byddwn i'n ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal yw drwy'r ysgolion cyhoeddus a'u disgyblion trwy gasglu eu safbwyntiau. Hoffwn wneud newid cadarnhaol i'r system addysg yng Nghymru. Rwy'n credu y dylai pobl bleidleisio drosof i oherwydd fy ymroddiad a’m hymrwymiadau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.