Martha Knight

_0094_Martha-Knight.png

Yn sefyll dros:

Arfon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Rhoi terfyn ar wahaniaethu mewn ysgolion

  • Gostwng yr oedran pleidleisio i 16

  • Gwella iechyd meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Mewn lleoliad clud rhwng Eryri a'r Fenai, rydym yn ffodus i fyw mewn diwylliant dwyieithog ffyniannus, ond anaml y caiff ein lleisiau eu clywed y tu hwnt i'r mynyddoedd. Os byddaf i’n gwasanaethu yn Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn sicrhau bod pobl ifanc o Arfon yn cael eu clywed ledled Cymru. Rwyf i wedi dechrau gwneud hyn trwy ofyn i bobl yn fy ysgol ac mewn clybiau o gwmpas Arfon am eu safbwyntiau a darganfod yr hyn y maen nhw ei eisiau. Rwy'n bwriadu sefydlu stondin mewn archfarchnad a chanolfan gelfyddydau leol a holi pobl ifanc yn eu harddegau am yr hyn yr hoffen nhw ei newid neu ei wella yn ein cymuned. Dylai pobl bleidleisio drosof i gan fy mod i’n siaradwr hyderus sydd â syniadau da. Rwy'n garedig ac yn hawdd dod ataf a byddaf yn gwrando ar unrhyw un. Un o'r pethau yr wyf yn angerddol amdano yw gwleidyddiaeth ac rwy'n ceisio sicrhau fy mod i’n wybodus am yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Eisoes, yn fy ysgol, rwyf i wedi ymgyrchu'n llwyddiannus i ferched gael caniatâd i chwarae chwaraeon "bechgyn" fel rygbi, os ydyn nhw’n dymuno, gyda'r bechgyn mewn gwersi Addysg Gorfforol. Rwy'n credu, waeth beth fo’ch rhyw, eich diwylliant neu eich crefydd, y dylech chi gael gwneud, gwisgo a chyflawni beth bynnag yr hoffech. Rydym ni eisiau cydraddoldeb.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.