Teah Ross

_0018_Teah-Ross.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Diffyg cyllid i wasanaethau cerddoriaeth

  • Effaith negyddol cyfryngau cymdeithasol

  • Pwysau gan gyfoedion mewn ysgolion

Datganiad yr ymgeisydd:

Fel disgybl blwyddyn 10 yn Ysgol Bro Dinefwr, rwyf wedi magu fy hyder wrth fynegi fy marn mewn tasgau fel trafodaethau dosbarth ar bynciau dadleuol a chyflwyniadau. Hyd yn oed cyn hyn, mae cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth wedi bod yn ddiddordeb gyrfaol i mi ers taith ysgol blwyddyn 6 i Ddau Dŷ'r Senedd. Rwy’n credu’n gryf bod y materion y mae pobl ifanc yng Nghymru yn eu hwynebu heddiw, gan gynnwys fy nhri dewis o bryder, yn arbennig o bwysig gan mai ni yw dyfodol y wlad. Er mwyn sicrhau bod ein lleisiau'n cael eu clywed, byddwn yn gwrando yn ogystal â lleisio fy marn fy hun ac yn cofnodi unrhyw broblemau a godir i fod â’r wybodaeth gywir bob amser i gyfleu pryderon pobl eraill yn gywir. O ganlyniad i fod yng ngherddorfa Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir Gaerfyrddin, rwy’n gallu siarad â phobl o lawer o wahanol ysgolion o oedrannau’n amrywio o 11-18 oed, a gwrando arnyn nhw. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn clywed safbwyntiau pobl a rhoi fy hun yn eu lle nhw er mwyn helpu i eirio eu safbwyntiau mewn ffordd y byddai pawb arall yn ei deall. Fel hyn, rwy'n teimlo y gallaf wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Byddai’n anrhydedd i mi gynrychioli Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.