Katie Hoddinott

_0127_Katie-Hoddinott.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl

  • Pwysau am Gyflawniad Academaidd Uchel

  • Digartrefedd Ieuenctid

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn yn ased gwerthfawr i Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n angerddol am wneud gwahaniaeth. Rwyf i wedi gwirfoddoli gyda chymdeithas dai leol, Cartrefi Melin, yn eu fforwm ieuenctid, ers i mi fod yn 13 oed. Mae hyn wedi cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a'r gymuned ehangach, gan ymgysylltu â phobl o lawer o gefndiroedd. Mae'r swydd hon wedi rhoi'r cyfle i mi wneud gwaith ymchwil i Swyddfa Archwilio Cymru, i ddeall dyheadau a heriau pobl ifanc. Bydd y dystiolaeth hon yn sail i ddigwyddiad Arfer Da Archwilio Cymru yn 2019. Mae'r profiad a'r dysgu hwn wedi fy mharatoi ar gyfer ymgynghori os byddaf yn llwyddiannus fel ymgeisydd ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru. Byddaf yn parhau â'r gwaith hwn i ymgynghori â phobl ifanc ledled Torfaen ac ymhellach os oes angen. Mae'r swydd hon yn ychwanegol at fy addysg amser llawn gyfredol yn chweched dosbarth Ysgol Uwchradd Cwmbrân. Byddwn yn siarad â myfyrwyr yn fy ysgol ond hefyd trwy Raglen Ysgolion Cartrefi Melin, gan ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd partner eraill yn Nhorfaen. Rwy'n credu y dylai pobl bleidleisio drosof i gan fy mod i'n gweithio'n galed, yn dosturiol ac yn frwdfrydig i wneud gwahaniaeth fel yr wyf i wedi ei ddangos trwy fy ngwaith gwirfoddoli o oedran ifanc.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.