Molly Hucker

_0073_Molly-Hucker.png

Yn sefyll dros:

Blaenau Gwent

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Diffyg cyfleoedd

  • Anghydraddoldeb mewn Addysg

  • Trafnidiaeth gyhoeddus anfforddiadwy

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i ydy Molly a byddwn i wrth fy modd gyda'r cyfle i gynrychioli Blaenau Gwent a'r gymuned. Rydw i bob amser wedi profi haelioni a charedigrwydd gan y bobl yn ein cymuned a byddwn i wrth fy modd yn gallu talu’n ôl. Mae'n fy ngwneud i’n grac gweld ein cymunedau'n cael trafferth ac rydw i am fynd i'r afael benben â'r materion sy'n effeithio arnon, i greu atebion hirdymor sy'n helpu pobl o hyd.

Rydw i'n credu bod y prif faterion sy'n effeithio arnon ni yn cynnwys:

• Diffyg cyfleoedd a phethau i'w gwneud

• Diffyg ymwybyddiaeth / cefnogaeth i bobl sy'n cael eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl

• Trafnidiaeth gyhoeddus anfforddiadwy

• Anghydraddoldeb mewn addysg

• Tlodi mislif

• Sbwriel

Rydw i wedi mynegi mor angerddol ac ymroddgar ydw i tuag at ddod â newid cadarnhaol; fel y comisiynydd hawliau dynol ar gyfer fy ysgol, un o'r pethau a gyflawnes i drwy'r rôl hon oedd rhoi mesurau ar waith i helpu i leihau gwahaniaethu ar sail rhyw.

Drwy fy mhrofiadau fy hun a phrofiadau fy ffrindiau a'u teuluoedd, rydw i’n credu bod cymaint o ffactorau yn cyfyngu ein llwyddiant ac yn ein stopio rhag cyrraedd ein potensial llawn. Pe bawn i'n ddigon ffodus i allu cynrychioli ein cymuned ni, byddwn yn gwneud yn siŵr bod llais PAWB yn cael ei glywed! Diolch


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.