Trinity Parry

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwell gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yn eu harddegau

  • Cydraddoldeb rhywedd, rhywioldeb, hil

  • Gostwng oedran pleidleisio i 16 oed

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf am fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd bod gen i gymaint o syniadau ac rwy’n teimlo bydd gwneud hyn yn fy helpu i sicrhau bod fy llais i a lleisiau eraill yn cael eu clywed. Rwyf am wneud Cymru yn lle gwell a gobeithio y bydd dod yn aelod yn gadael imi wneud hynny.

Byddaf yn siŵr o wrando ar safbwyntiau pobl eraill, a gwella fy safbwynt i fy hunan yr un pryd. Byddaf hefyd yn cwestiynu fy nghyfoedion a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod bod eu barn yn bwysig. Cyn hyn, rwyf wedi holi fy nghyfoedion ar fy materion allweddol i, ac roedden nhw’n cytuno’n llwyr.

Dylai pobl bleidleisio i mi oherwydd rwyf am wneud bywyd yn well i bawb. Rwyf am i bobl deimlo ei bod nhw’n gallu lleisio eu barn - i allu newid eu dyfodol.

Hefyd, mae gen i sgiliau da ar gyfer y swydd. Rwy’n gydwybodol, yn feddwl agored ac yn benderfynol. Ar ben hynny, rwy'n greadigol, yn wrandäwr da ac yn siaradwr hyderus.

Rwyf wedi profi gwahaniaethu ar sail rhyw a phroblemau iechyd meddwl, felly rwy'n hynod o angerddol, rhadlon ac yn cael fy effeithio'n bersonol gan y materion yma.

Yn gyffredinol, mae gen i lawer i'w ddweud ond neb i wrando arna i. Drwy wneud hyn rwy'n gobeithio cael fy nghlywed, rhoi mewnbwn a gwell bywydau pobl ifanc yn eu harddegau heddiw ac yn y dyfodol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.