Harry Wills-Jones

_0160_Harry-Wills-Jones.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwyta'n iach

  • Amgylchedd glanach i fyw ynddo

  • Cydraddoldeb i bobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Shwmae, fy enw i yw Harry. Rwyf yn ddeuddeg oed ac yn mynychu Ysgol Gyfun Gŵyr. Rwy'n falch fy mod yn ddwyieithog, felly byddwn i'n hapus i sgwrsio yn y ddwy iaith. Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwyf am fod yn rhan o helpu pobl i glywed lleisiau pobl ifanc a gwneud penderfyniadau fydd o les i'n dyfodol ni. Rwy'n wrandäwr da ac mae sgiliau cyfathrebu rhagorol gyda fi. Ces i fy ethol ar gyngor yr Ysgol sawl gwaith yn fy ysgol gynradd. Dydw i ddim yn becso wrth siarad â grwpiau mawr o bobl, achos dry fynd i stage coach, rwyf wedi bod mewn llawer o sioeau gyda chynulleidfaoedd mawr. Does dim ofn arna i canfasio barn pobl, oherwydd rwyf wedi cael y cyfle i wneud hyn yn aml drwy’r sgowtiaid. Gallaf wneud holiadur yn gofyn i bobl ifanc pa broblemau sy gyda nhw, a beth bydden nhw’n hoffi ei weld yn digwydd. Wedyn cysylltu â phenaethiaid Ysgolion yn Abertawe i gael y rhain wedi eu dosbarthu, neu fynd i mewn i Ysgolion a siarad â chynrychiolwyr cyngor yr Ysgol i gael barn y disgyblion yn yr Ysgol honno. Pleidleisiwch i fi oherwydd fy mod yn agored ac yn poeni am hawliau ac anghenion pobl ifanc.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.