Joel Ogbebor

_0135_Joel-Ogbebor.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Dileu tlodi plant

  • Gwell iechyd meddwl i bobl ifanc

  • Strydoedd mwy diogel i blant

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Joel ac rwy'n 15 oed. Rwy'n byw yn Nhreganna; sy'n fy ngwneud yn aelod o Etholaeth Gorllewin Caerdydd. Hoffwn eich sicrhau y byddaf yn gwneud aelod gwych o Senedd Ieuenctid Cymru. Mae fy sgiliau a galluoedd yn cynnwys:

Sgiliau cyfathrebu: wedi eu dangos wrth weithio fel aelod o gyngor ysgol yn Ysgol Gynradd Severn, yn Nhreganna, Caerdydd ac yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant.

Gwaith tîm: gweithio yn llwyddiannus mewn timau i weithredu nifer o brosiectau, gan gynnwys ymgyrchoedd yn erbyn bwlio (Cyngor Ysgol) ac ymgyrch yn erbyn ysmygu (Iechyd Cyhoeddus Cymru).

Gallu Deallusol: ennill sawl gwobr academaidd (ee Gwobr Plant Mwy Galluog a Thalentog o Ysgol Uwchradd Teilo Sant).

Cyfranogiad cymunedol a rhwydwaith ieuenctid: defnyddio fy rhwydwaith eang (e.e. Aelod o Grŵp Ieuenctid Re:store, City Church Caerdydd, cyfryngau cymdeithasol, sgiliau cyfrifiadurol a gwyliau cymunedol e.e. Glanyrafon) i ymgynghori â phobl ifanc yng Ngorllewin Caerdydd.

Gweledigaeth: os ca i fy ethol i Senedd Ieuenctid Cymru, bydd tri mater ar frig fy agenda: dileu tlodi plant, gwell iechyd meddwl i bobl ifanc, a strydoedd mwy diogel i blant.

Byddaf yn ddiolchgar iawn os caf i y cyfle i gynrychioli pobl ifanc Cymru. Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.