Joshua Mainwaring

_0130_Joshua-Mainwaring.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Dysgu Cymorth Cyntaf

  • Atal Troseddau a Gwrth-fwlio

  • Hybu’r Gymraeg

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae Joshua Mainwaring yn dair ar ddeg oed ac mae’n byw ac yn astudio yn Abertawe. Mae'n falch iawn o wirfoddoli gydag Ambiwlans Sant Ioan a Heddlu De Cymru. Byddai’n anrhydedd cael cynrychioli fy etholaeth fel Aelod Seneddol Ieuenctid. Mae fy nghymuned yn bwysig iawn i mi ac rwy'n credu y dylai pob plentyn gael llais ynglŷn â’r materion sy'n effeithio arnyn nhw. Rwy’n angerddol ynghylch dysgu cymorth cyntaf a hoffwn weld pawb yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau achub bywyd.

Fel siaradwr Cymraeg, hoffwn hefyd hybu ein hiaith. Byddai'n hyfryd gweld mwy o weithgareddau dwyieithog y tu allan i'r ysgol. Mae troseddau yn broblem sy'n effeithio ar ein cymuned, a hoffwn fynd i'r afael ag atal troseddau a ffyrdd i bobl ifanc aros yn ddiogel. Rwyf hefyd o'r farn bod angen i ni ganolbwyntio ar fesurau gwrth-fwlio a hybu caredigrwydd a goddefgarwch tuag at wahaniaethau ein gilydd.

Diolch yn fawr am gymryd yr amser i ddarllen fy natganiad. Fy addewid i chi yw y byddaf i bob amser yn gwrando. Byddaf yn cynrychioli'ch barn a'ch credoau yn gywir. Byddaf yn gweithio'n galed ac yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Pleidleisiwch dros Joshua Mainwaring!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.