Lucia Ashleigh Spacey

_0106_Lucia-Ashleigh-Spacey.png

Yn sefyll dros:

Merthyr Tudful a Rhymni

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Diogelu Llyfrgelloedd

  • Mwy o Gymorth i Anableddau

  • Cefnogi Cynaliadwyedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwyf am i lais fy nghyd-fyfyrwyr a'm llais i gael eu clywed, sefyll allan a bod yn rhan o benderfyniadau. Rwyf am helpu pawb i fod yn hapus yn eu hysgolion a'u hamgylchedd lleol a sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed. Byddai'n golygu'r byd i mi petawn i’n gallu bod yn rhan o hyn ar gyfer dyfodol disglair a gwneud gwahaniaeth go iawn.

Rwyf am i'r gymuned gael pobl a all eu helpu ac i bawb gymryd rhan mewn penderfyniadau ar y dyfodol. Fy nod i yw i'n cymuned fod yn agosach a helpu ein gilydd.

Byddwn i’n sicrhau bod llyfrgelloedd lleol yn dal ar gael yn rhad ac am ddim i ddisgyblion ysgol ac yn darparu gweithgareddau a digwyddiadau. Felly, byddwn i’n annog ac yn denu pawb i ddefnyddio llyfrgelloedd lleol.

I gefnogi cynaliadwyedd, byddwn i’n helpu ysgolion a chymunedau i ailgylchu plastig neu unrhyw beth a allai niweidio unrhyw greaduriaid, bywyd gwyllt neu’r amgylchedd. Yn fy Ysgol Gynradd, roeddwn i’n aelod gweithgar o'r Cyngor Eco ac yn rhoi llawer o syniadau gwych i helpu.

Fe fyddwn i’n gwneud y dewisiadau cywir drwy wrando ar bawb yn fy ardal i a’u hannog nhw i siarad â fi am syniadau a phenderfyniadau drwy gyfrwng cyfarfodydd a’r cyfryngau cymdeithasol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.