Meilir Devine Roberts

_0079_Meilir-Devine-Roberts.png

Yn sefyll dros:

Delyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwell cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc

  • Lleihau defnydd plastig untro

  • Gwell cyfleusterau ffitrwydd ac addysg

Datganiad yr ymgeisydd:

Dw i am sicrhau bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed, gan arwain at newid cadarnhaol.

Ymhlith fy nghyfoedion mae llawer yn teimlo'n bell o bolitics, ond mae gynna i angerdd i'w helpu i sylweddoli bod materion gwleidyddol yn effeithio'n uniongyrchol ar eu lles nhw, eu teuluoedd a'u cymuned.

Buaswn yn falch o gynrychioli'r genhedlaeth iau yng Nghymru, a’u galluogi i fynd i'r afael â materion pwysig a mynegi eu barn yn hyderus. Buaswn yn ymweld ag ysgolion uwchradd lleol i siarad mewn gwasanaethau. Buaswn hefyd yn creu cyfrifon yn y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook ac Instagram, ac yn sicrhau bod gwleidyddiaeth yn hwylus ac yn berthnasol yn eu bywydau; hyd yn oed i’r lleiaf hyderus.

Dylai pobl ifanc bleidleisio drostof i oherwydd dw i’n angerddol, yn benderfynol ac yn barod i wneud yr hyn sy'n rhaid i'w cefnogi.  Dw i’n berson agored a dibynadwy. Yn fwy na dim: dw i o ddifri.

Cefais fy ysbrydoli i geisio cael fy enwebu ar ymweliad â'r Senedd eleni.  Rhoddodd hyn gyfle imi drafod gyda phobl ifanc o bob rhan o Delyn a dysgu am eu barn nhw a sut mae’r senedd yn gweithio. Dw i wedi datblygu medrau a phrofiadau allweddol fel aelod gweithredol o'm cyngor blwyddyn yn yr ysgol ac fel arweinydd patrôl yn y sgowtiaid, gan ennill gwobr Aur y Sgowtiaid.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.