Lily McAllister-Sutton

_0115_Lily-McAllister-Sutton.png

Yn sefyll dros:

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl

  • Addysg

  • Tlodi

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo. Fy enw i yw Lily, rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn teimlo fel pe na bai llais pobl ifanc yng Nghymru yn cael ei glywed ar hyn o bryd. Mae'n hollbwysig bod gan bobl ifanc lais mewn penderfyniadau - ni yw dyfodol Cymru. Mae gen i brofiad mewn dadlau a siarad cyhoeddus, ac rwy’n teimlo mai dyma’r cyfle perffaith imi sefyll i fyny a chynrychioli pobl ifanc fy nghymuned a'm gwlad. Rwy'n teimlo'n gryf am yr iaith Gymraeg, addysg, tlodi a'r amgylchedd. Rwy'n cefnogi eitemau mislif di-dreth, mwy o ailgylchu ac addysg wleidyddol mewn ysgolion. Mae angen gwneud mwy i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb oed, rhyw, hil, crefydd a rhywioldeb i greu Cymru sy’n deall ac yn derbyn pobl yn well. Dylai pobl bleidleisio i mi oherwydd byddaf yn gweithio'n ddiflino dros y pethau hyn. Byddaf yn sicrhau bod ieuenctid fy ardal yn cael eu clywed trwy ymweld ag ysgolion, ymchwilio o ddrws i ddrws ac ymweld â chlybiau ieuenctid. Byddwn wrth fy modd fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ac yn cynrychioli pobl ifanc yn Ne Caerdydd a Phenarth, i greu Cymru fwy ffyniannus, a Chymru sydd i bawb.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.