Matthew David Brown

_0093_Matthew-David-Brown.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Diwygio’r profion cenedlaethol a'r cwricwlwm

  • Prosiectau cymunedol a chyfleusterau ieuenctid

  • Camddefnyddio cyffuriau ac alcohol

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae gen i syniadau creadigol ac egni di-ben-draw i helpu i gyflawni polisïau a fydd yn gwella ansawdd bywyd pobl ifanc yn fy etholaeth i ac ar draws Cymru. Yn fy mywyd yn gyffredinol, rwy'n gweld anghydraddoldeb, tanfuddsoddi, cymunedau diflas ac anghyfiawnder cymdeithasol, sy'n faterion y mae gan Gynulliad Cymru bwerau datganoledig i fynd i'r afael â nhw.

Byddaf yn dylanwadu ar bolisïau drwy geisio barn a syniadau trwy gyfarfodydd gyda chynghorau ysgol ac mewn neuaddau cymuned, drwy holiaduron a mynd o ddrws i ddrws. Byddaf yn gweithio gyda phobl ifanc trwy drafod y materion pwysicaf a chodi ymwybyddiaeth o'r materion hyn a'u trafod. Byddaf hefyd yn cynyddu cynrychiolaeth pobl ifanc mewn ffordd bositif trwy sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Byddaf yn sefyll o flaen gwneuthurwyr polisi a byddaf yn cyflwyno'r pryderon hyn.

Rwy'n credu bod gen i sgiliau cyfathrebu sydd wedi’i codi trwy fod ar gyngor yr ysgol a thrwy fod yn llysgennad iaith, a gwelaf mai'r rôl hon yw'r cam nesaf ymlaen i ddylanwadu ar bolisïau ar raddfa ehangach.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.