Anita Habberley

_0238_Anita-Habberley.png

Yn sefyll dros:

Pen y Bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwlio

  • Bwyta'n Iach

  • Hawliau Cyfartal a Hawliau Dynol

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn Aelod o’r Senedd Ieuenctid gan fy mod yn angerddol am helpu Cymru i fynd i'r afael â materion sy'n effeithio ar bobl ifanc. Fel Aelod o’r Senedd Ieuenctid, byddwn yn ymgyrchu yn erbyn bwlio trwy hyfforddi athrawon a disgyblion ar sut i weld a mynd i'r afael â bwlio mewn ysgolion a cholegau.

Byddwn hefyd yn ymgyrchu dros gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol. Fel person ifanc fy hun, byddwn yn mynd i'r afael â'r problemau sydd gan bobl ifanc eraill yng Nghymru fel mynediad i Gyflogaeth; Addysg a hyfforddiant. Mae pawb yn gyfartal, waeth beth fo’u crefydd, eu hanabledd neu eu cefndir. Rwyf hefyd yn angerddol am fwyta'n iach i leihau'r cyfraddau gordewdra yng Nghymru. Er mwyn helpu i gynnal llesiant pobl, fe ddylen ni ddarparu cyrsiau ymarfer a pharatoi bwyd ar ostyngiad i bobl ifanc. Bydd hyn yn lleihau costau yn y GIG yn sylweddol hefyd.

Trwy fy ngwaith gwirfoddol yn fy nghymuned leol, byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc ac yn sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a bod materion yn cael sylw.

Dylai pobl bleidleisio i mi gan fy mod yn drefnus iawn; yn llawn cydymdeimlad ac yn ddibynadwy. Rydw i wir eisiau newid pethau i bobl ifanc yng Nghymru ac rydw i'n teimlo bod fy ffordd gyfeillgar a phenderfynol yn fy ngalluogi i wneud hyn.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.