Ebony Johnston

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Llanelli

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Dwi’n poeni am yr amgylchedd.

  • Dwi'n poeni am fywydau plant.

  • Dwi’n poeni am gael hapusrwydd.

Datganiad yr ymgeisydd:

Y rheswm pam yr hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yw er mwyn helpu i wneud bywydau plant yn well fel eu bod nhw’n gallu gwneud eu orau glas a chael dyfodol disglair. Hoffwn helpu plant i leisio barn a'u helpu i sefyll i fyny a gwneud dewisiadau a fydd yn effeithio ar eu bywydau fwyaf. Y profiad sydd gen i ac a fydd yn fy helpu yw fy mod i wedi bod yn is-gadeirydd y cyngor ysgol ym mlwyddyn 6 ac wedi bod mewn gwahanol bwyllgorau a helpodd fi i leisio barn ac yn fy ngalluogi i sefyll i fyny am yr hyn sy'n iawn. Un sgil sydd gen i yw fy mod i wedi gorfod siarad o flaen tyrfaoedd mawr ar sawl achlysur a dwy dim yn nerfus ac rwy'n sefyll dros yr hyn rwy'n credu ei fod yn iawn.  Byddaf yn ceisio fy ngorau glas i fod o gymorth i fywydau plant ddod yn well, efallai nad fi yw'r person gorau erioed yn y byd, ond rwy’n credu y gallaf wneud hyn a dyna pam rwy'n credu'n gryf y dylech chi bleidleisio i mi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.