Rhys Morgan

_0045_Rhys-Morgan.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Pleidleisiau i bobl ifanc 16 oed

  • Ymladd yn erbyn tlodi

  • Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Gwleidyddiaeth yw fy angerdd i. Gwneud gwahaniaeth yw fy angerdd i . Cymru yw fy angerdd i. Rwy'n ymdrechu i wneud y gwahaniaeth hwn wrth i mi weithio tuag at fy nod i astudio Gwleidyddiaeth yn y Brifysgol.  

Rwy'n anelu at gynnal cymorthfeydd mewn ysgolion ac mewn clybiau cymunedol. Byddaf yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cynulleidfa ehangach, gan gynnig cefnogaeth a llais ar bob mater sy'n effeithio ar etholwyr ifanc Pontypridd. Rwy'n credu y dylai pobl bleidleisio i mi oherwydd fy mod yn berson gonest, angerddol, gofalgar. Mae gen i sgiliau cyfathrebu da a gallaf hefyd gysylltu â chynulleidfa a fydd yn caniatáu imi fynegi teimladau fy etholaeth i.

Rwy’n gyfathrebwr da, ac yn perfformio yn fy theatr leol mewn amryw o sioeau. Rwyf wedi trefnu ac arwain gwasanaethau ar gefnogi'r banc bwyd a Dyspracsia. Rwy'n bencampwr dysgu ac wedi mynychu cyfarfodydd cyngor cymuned lleol yn rhannu barn pobl ifanc a gwneud newidiadau yn fy ardal gyfagos.  Rwyf wedi cyflwyno safbwyntiau yng nghynhadledd Agenda Cymru i'r comisiynydd Plant. Rwy’n amyneddgar, yn ofalgar ac yn wirfoddolwr yn wythnosol yn fy manc bwyd lleol. Rwy'n gweithio'n dda gydag eraill ac yn aelod o’r cadetiaid Tân lle mae gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu yn hanfodol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.