Reuben Carolan

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Mynwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cadwraeth Ynni ac Ynni Gwyrdd

  • Cludiant Cyhoeddus Rhatach i Bobl Ifanc

  • Ei gwneud hi’n haws cael erthyliad

Datganiad yr ymgeisydd:

Bu gennyf ddiddordeb erioed mewn gwleidyddiaeth; y syniad y gallwn i helpu creu’r newidiadau roedd ar bobl eu heisiau a galluogi pobl i gael gwrandawiad. Pe cawn i fy ethol i’r Senedd Ieuenctid byddai’n fodd imi helpu cael gwrandawiad i bobl yn eu harddegau, fel fi, ac i wneud y newidiadau y gallwn ni, gyda’n safbwynt unigryw, weld eu bod yn angenrheidiol i ddod â manteision i bob un ohonom ni. Pe cawn i fy ethol fe fyddwn yn gwrando ar awgrymiadau fy etholwyr wyneb yn wyneb yn ogystal â thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, ac yna awgrymu a gweithredu’r newidiadau y maen nhw’n eu hystyried yn addas.

Un o’r materion yr wyf i fwyaf angerddol yn ei gylch yw’r amgylchedd a sut y mae’n rhaid ei warchod. Rwy’n credu mai’r Senedd Ieuenctid yw’r cyfrwng perffaith i hybu cadwraeth yr amgylchedd oherwydd y genhedlaeth hon o bobl ifanc fydd yn gorfod byw gyda goblygiadau newid hinsawdd.

Rhwng popeth, rwy’n credu y byddwn yn ymgeisydd da ar gyfer y Senedd Ieuenctid oherwydd bod gennyf y sgiliau perthnasol, megis dadansoddi rhesymegol a siarad cyhoeddus, ynghyd â’r awydd i weithio i wireddu dymuniadau fy etholwyr.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.