Jacob Ashton Riddle

_0145_Jacob-Ashton-Riddle.png

Yn sefyll dros:

Dyffryn Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth gwell gydag iechyd meddwl

  • Cymorth gyda straen arholiadau

  • Ymgysylltu/cymryd rhan yn y gymuned 

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n ddisgybl yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele, ar gyngor yr ysgol, yn aelod gweithgar o dîm casglu newyddion yr ysgol, yn gadet gwirfoddol gyda Heddlu Gogledd Cymru, ac yn wirfoddolwr digwyddiadau cymunedol yn fy ardal. Y gaeaf diwethaf, tra'n gwirfoddoli mewn digwyddiad cymunedol, siaradais â menyw ddigartref am gysgu ar y stryd yn ystod un o nosweithiau oeraf y flwyddyn. Fe ddechreuais feddwl am ba mor hawdd yw hi i bobl lithro drwy'r craciau. Nid yw'n rhywbeth rwy'n ei ddymuno i fy nghenhedlaeth i, ac roeddwn i'n pendroni sut y gallwn helpu fy nghyfoedion i osgoi tynged debyg.

Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi cwrdd â phobl ifanc 11-18 oed ac wedi'u holi am y materion sy'n bwysicaf iddyn nhw. Rwyf hefyd wedi cwrdd ag athrawon, cynghorwyr, ASau a chwnselwyr i ystyried yr heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Rydw i wastad wedi bod yn rhywun sydd eisiau cefnogi ei gyfoedion.

Rwy'n gwybod na ddaw newid dros nos ond, drwy Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn yn croesawu'r cyfle i helpu i lunio dyfodol gwell i ni i gyd drwy fwrw ymlaen i bobl ifanc gael: 1.Cymorth gwell gydag iechyd meddwl

2. Cymorth gyda straen arholiadau

3.Ymgysylltu a chymryd rhan yn y gymuned


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.