Hannah John

_0064_15-Hannah-John.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Digartrefedd ieuenctid yng Nghymru.

  • Iechyd meddwl pobl ifanc.

  • Cymryd cyfrifoldeb dros ein hamgylchedd.

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Hannah John ac rwy'n mynychu Ysgol y Preseli yng Nghrymych. Hoffwn fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid oherwydd fy mod i eisiau gwneud gwahaniaeth yn y wlad hon.

Rwyf i wrth fy modd yn siarad â phobl o’r un oedran â mi a rhannu ein safbwyntiau a'n problemau, rwyf i hefyd yn mwynhau cyfarfod â phobl newydd a bod yn rhan o glwb neu dîm. Rwy'n cyd-dynnu â llawer o bobl o wahanol oedran ac yn gweithio'n galed pan fyddaf yn angerddol am rywbeth.

Ond beth fyddaf i'n ei wneud i helpu ein cymuned a'n gwlad? Yr ateb: unrhyw beth o fewn fy ngallu. Byddaf yn gweithio'n galetach nag yr wyf i erioed wedi ei wneud o'r blaen, byddaf yn gwrando ar bobl ifanc fy sir trwy gyfryngau cymdeithasol a chyfarfodydd, byddaf yn ymateb i bob her ac yn cyflawni fy addewidion.

Ond beth sy'n fy ngwneud i’n unigryw? Rwyf i bob amser yn ymdrechu 110% ym mhopeth rwyf i’n ei wneud, pa un a yw’n creu poster, ysgrifennu llythyr neu gyflwyno araith. Rwy'n gweithio'n effeithiol mewn grŵp ac rwy’n cymryd cyfrifoldeb am sefyllfaoedd os oes angen. Mae fy ngwaith ysgol o'r safon uchaf bob amser ac rwy'n ymfalchïo yn fy ngweithgareddau allgyrsiol.

Diolch am wrando! A phleidleisiwch drosof i bobl de Sir Benfro a Chaerfyrddin.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.