Seren Wonklyn

_0039_22SerenWonklyn.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth iechyd meddwl mewn ysgolion

  • Llygredd bywyd morol yng Nghymru

  • Bagloriaeth Cymru’n orfodol ar gyfer Safon Uwch

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf wastad wedi mwynhau a theimlo’n angerddol dros leisio barn a safbwyntiau'r rhai sy'n cael eu hanwybyddu’n aml.

Mae bod yn aelod o gyngor ieuenctid Castell-nedd Port Talbot wedi rhoi llawer o sgiliau a rhinweddau imi y gellir eu defnyddio mewn meysydd eraill megis gwrando, peidio â barnu, gwaith tîm, diplomyddiaeth a pharchu barn a safbwyntiau pawb.

Hefyd, mwynheais fy ngwaith gwirfoddol mewn clwb ieuenctid a bod yn fentor yn y llyfrgell ac yn yr ysgol.

Drwy'r gwaith hwn, bûm yn ddigon ffodus i fwynhau llawer o gyfleoedd gwych megis cyfarfod â'r Gweinidog dros y Gymanwlad, lle buom yn trafod y materion sy'n effeithio ar bobl ifanc Cymru a chael mynd ar daith breswyl i Lundain i gyfarfod ag aelodau eraill o gynghorau ieuenctid o bob rhan o Brydain.

Mae fy angerdd dros helpu pobl wedi bod yn amlwg erioed. Rwyf eisiau cydraddoldeb a thegwch i bawb. Rwyf eisiau i bobl ifanc gael eu parchu ac i’w barn, syniadau a’u daliadau gael eu clywed a’u trafod.

Y bobl ifanc yw dyfodol y wlad hon. Mae’r cyngor ieuenctid, yr ysgol a fy nghymuned wedi dangos imi y gall eich llais wneud gwahaniaeth i'r rheini o'ch amgylch, a dyna pam fy mod i’n ymgeisio i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.