Matthew Taylor

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dyffryn Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Mwy o Gymorth i Blant Awtistig

  • Ymladd yn erbyn Fandaliaeth Amgylcheddol

  • Rheoliadau Llymach ar Fwlio

Datganiad yr ymgeisydd:

Ers pan oeddwn yn ifanc iawn, roeddwn wastad yn ceisio datrys problemau a oedd yn aml y tu hwnt i'm rheolaeth i. Byddwn yn aml yn poeni am broblemau yr oedd eraill yn eu hwynebu, a phob amser yn meddwl sut y gallwn i wneud pethau’n iawn – o gael y cyfle.

Dim ond ym mlwyddyn pedwar, ar ôl cael fy enwebu i fod yn gynghorydd ysgol, y cefais fy ngrymuso a theimlo bod gen i wir lais i newid pethau. Roeddwn i'n teimlo fel pe bawn i'n gallu cynnig mwy i bobl na dim byd ond cyfrwng cwyno, ond yr hawl i wneud gwahaniaeth gwirioneddol er gwell.

Nawr ym mlwyddyn naw, rwy'n gweld yr holl broblemau a'r melltithion y mae Cymru yn eu hwynebu. O'r system addysg brif ffrwd ddiffygiol o safbwynt y lleiafrif o ddisgyblion sy'n dioddef o anhwylderau ar y sbectrwm awtistig neu ddyspracsia sy'n arwain at gyfraddau uwch o hunanladdiad ymhlith plant, i halogi’n parciau a'n sgwariau; calonnau ein cymunedau.

Mae'r oes fodern wedi cyrraedd Cymru. Ar ein cwrs presennol, ni allwn ond beirniadu ei effeithiau, yn gadarnhaol ac yn negyddol, a dyna pam y mae'n rhaid inni ddechrau gweithio i wthio’n cenedl ymlaen, yn enwedig gan fod helyntion gwleidyddol parhaus mewn mannau eraill.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.