Stella Orrin

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Castell-nedd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Materion iechyd meddwl ymhlith ieuenctid

  • Cydraddoldeb rhwng y rhywiau

  • Effaith Brexit ar bobl ifanc Cymru

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Stella Orrin.

Eleni rwyf wedi penderfynu ymgeisio ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru. Penderfynais wneud hyn oherwydd fy mod yn credu y dylai llais pawb gael ei glywed.

Rwy’n cydweithio’n dda, mae gen i feddwl agored, rwy’n llawn hyder ac yn fodlon mynd i'r afael ag unrhyw broblem sydd gan bobl ifanc yn fy ardal i.

Rwy'n hanner Ffrances, yn ddwyieithog ac yn chwarae rygbi a’r soddgrwth. Rwyf wedi teithio'n eang o amgylch Ewrop ac rwy’n hoff iawn o gerddoriaeth a gwyliau / cyngherddau! (Fy ffefryn yw Glastonbury).

Rwy’n credu y dylai plant o bob oed, ethnigrwydd, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol gael y cyfle i leisio'u barn, ac er mwyn sicrhau hyn y penderfynais ymgeisio.

Y llynedd, gyda rhai o'm cyd-ddisgyblion, fe drefnon ni ddigwyddiad i godi arian, o'r enw ‘Syria ydw i’. Fe gysylltodd fy ffrind a minnau â bwrdd llywodraethwyr fy ysgol a’u hargyhoeddi y dylem ni wireddu’r syniad. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chodwyd swm sylweddol o arian at yr achos hwnnw.

Gallwch fod yn sicr y byddaf yn siarad ar eich rhan.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.