Dylan Broom

_0035_25-Dylan-Broom.png

Yn sefyll dros:

Rhondda

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Materion sy'n ymwneud â chyffuriau yn Rhondda Cynon Taf

  • Iechyd meddwl

  • Materion o ran tai ar draws Rhondda

Datganiad yr ymgeisydd:

Y rhesymau pam rydw i'n meddwl y dylech chi bleidleisio drosta i yw'r materion rydw i'n eu nodi uchod a'r atebion y byddwn i'n eu cynnig i Lywodraeth Cymru i'w datrys. Un ohonyn nhw yw (o dan y mater problemau sy'n ymwneud â chyffuriau) i godi ymwybyddiaeth o gyffuriau ymhlith pobl ifanc hŷn yn Rhondda Cynon Taf ynghyd â chwmnïau sy'n hyrwyddo pobl Rhondda yn bennaf, os oes ganddyn nhw unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â chyffuriau, boed hynny'n fecanweithiau ymdopi neu sut y mae aelod o'r teulu neu gyfaill yn cymryd cyffuriau yn effeithio arnyn nhw ac felly'n cael effaith feddyliol arnyn nhw. Rheswm arall rydw i'n credu y dylech chi bleidleisio drosta i yw fy mhersonoliaeth. Rydw i'n hyderus pan fydda i'n siarad ac yn gallu dod o hyd i dir cyffredin, os oes angen imi drafod gydag aelod arall o'r Senedd Ieuenctid bwnc rydyn ni'n anghytuno arno. Rydw i'n byw yn Aberdâr ac yn mynd i Sant Ioan. Rydw i'n astudio i ennill fy TGAU ac wedi canfod fy mod i'n effeithiol wrth reoli amser, sef rheswm arall pam rydw i'n credu fy mod i'n ymgeisydd dibynadwy i Senedd Ieuenctid Cymru. Diolch am eich amser ac rydw i'n gobeithio y galla i ddibynnu ar eich pleidlais. - Dylan John Broom.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.