Adam Khattak

_0019_29-Adam-Khattak.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ansawdd addysg

  • Cyfleusterau chwaraeon ar gyfer BAME

  • Trafnidiaeth gyhoeddus

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i sefyll yn Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i'n angerddol am y materion rydw i'n sefyll amdanyn nhw ac yn credu y dylid mynd i'r afael â'r materion hyn gan eu bod nhw'n cael effaith sylweddol ar fywydau pobl ifanc 11-18 oed ledled y wlad. Mi fydda i'n ymdrechu i wneud gwahaniaeth yn y gymuned drwy fy ngallu i leisio pryderon yn effeithiol tra'n cysylltu'n llawn â fy nghyfoedion. Mi fydda i'n ymgynghori â phobl ifanc o bob cefndir drwy amrywiaeth o lwyfannau ac yn cynnal cyfarfodydd gan alluogi fy nghyfeillion i fynegi eu barn. Rydw i'n credu bod gen i y nodweddion sylfaenol i fod yn aelod dylanwadol sy'n hawdd cysylltu ag ef o Senedd Ieuenctid Cymru tra'n cyfleu'r pryderon rydw i'n cael gwybod amdanyn nhw'n gywir.

Fel myfyriwr BAME, rydw i'n teimlo'n arbennig o gryf am y tri mater allweddol yma. Rydw i wedi ymgymryd â rolau sydd â chyfrifoldebau y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Yn bennaf drwy griced lle rydw i wedi cael yr anrhydedd o gynrychioli Cymru ac rydw i wedi ennill profiad gwerthfawr o hyn.

Mae pleidleisio drosta i yn golygu rhoi cyfle ichi leisio'ch pryderon a dweud eich dweud yn yr hyn sy'n wirioneddol effeithio arnom ni bob dydd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.