Humayra Khanam

_0051_19HumayraKhanam.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth ar gyfer iechyd meddwl

  • Cam-drin plant

  • Gordewdra

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Humayra Khanam, rydw i'n 13 mlwydd oed a bydda i'n 14 ym mis Tachwedd. Hoffwn i ddod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i’n angerddol iawn ynghylch y materion sy'n wynebu plant yng Nghymru.    Yr hyn sydd bwysicaf imi yw'r ffaith bod 1 o bob 10 o ddisgyblion mewn dosbarth yn wynebu problemau iechyd meddwl. Pan fydda i'n symud ymlaen i'r brifysgol, hoffwn i astudio seicoleg a sut mae'r problemau hyn yn effeithio ar blant. Rydw i'n credu y dylai pawb gael ei glywed pan hoffen nhw fynegi eu barn. Felly pe bawn i'n cael y cyfle i gael rôl yn Senedd Ieuenctid Cymru, byddwn i'n sicrhau bod credoau pawb yn cael eu cyflwyno. Hoffwn i chi bleidleisio drosta i oherwydd byddwn i'n sicrhau bod y problemau pwysicaf yn cael eu trafod a bod pawb yn cael budd o'r ateb.    Rydw i wedi chwarae mewn nifer o dwrnameintiau chwaraeon ac felly wedi cydnabod i weithio'n dda fel tîm ac i fynd i'r afael â rhwystrau, bod cyfathrebu'n hollbwysig. Rydw i'n ddwyieithog a bydd hynny'n fy helpu i siarad mewn gwahanol ffyrdd.    Diolch ichi am ddarllen, ac rydw i'n gobeithio y byddwch chi'n fy ystyried.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.