Tejilen Chellapermal

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dyffryn Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ffitrwydd, iechyd a gordewdra

  • Ymddygiad mewn ysgolion

  • Seicoleg 

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n gwneud cais i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n credu bod angen cyflawni newidiadau, mae'r problemau sy’n codi yn cynyddu ac nid oes dim yn newid, felly rwyf i am fod yr un i'w newid. Rwy’n aelod gweithredol o'r gymuned, rwy'n gweld ffordd o fyw y dylid ei hystyried yn fwy difrifol nag ydyw, ac rwy'n gweld triwantiaeth, afiachusrwydd, gweithgarwch anghyfreithlon fel ysmygu a chyffuriau a gwaethaf oll, iselder a gorbryder ymhlith llawer o fyfyrwyr ac oedolion. Mae angen i hyn newid ac rwyf am greu dyfodol lle mae’r problemau hyn yn cael eu datrys cyn iddynt fynd yn drech na ni. Pe bawn i'n aelod o’r Senedd Ieuenctid, byddwn i’n gwahardd sigaréts ac yn defnyddio cŵn synhwyro sawl gwaith y mis, byddwn i’n fwy llym i'r rheiny sy’n anfodlon dysgu ac sy’n amharu ar ddyfodol pobl eraill, a byddwn yn darparu gwasanaeth cwnsela i bobl â phroblemau seicolegol. Byddwn i’n cynllunio i gynyddu addysg gorfforol i bobl ac yn ei gwneud yn orfodol. Rwy’n dymuno dyfodol lle nad yw'r problemau hyn yn bodoli yn y bôn ac rwy'n credu trwy fynd i'r afael â'r materion hyn, gallwn greu dyfodol gwell i bawb.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.