Mayra Hobrok

_0005_32MayraHobrok.png

Yn sefyll dros:

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg i bobl ifanc.

  • Cyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc.

  • Cynhwysiant, hawliau, democratiaeth.

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n weithiwr caled ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Westbourne, Penarth. Cefais fy ngeni yn Lloegr ond yn byw yng Nghymru. Rwy’n dwlu ar fy nghymuned ac mae Cymru yn bwysig iawn i mi. Cymru yw'r lle gorau yn y byd i dyfu i fyny! Cefais fy ysbrydoli gan ymrwymiad fy mam i wasanaeth cyhoeddus, felly penderfynais i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru am y rhesymau hyn:

Mae cyfradd diweithdra ymhlith pobl ifanc yn rhy uchel ac mae angen addysg well, datblygu sgiliau, a chynlluniau mentora ar bobl ifanc er mwyn eu helpu i baratoi yn briodol ar gyfer y farchnad gyflogaeth. Wyddoch chi na ofynnwyd erioed i ryw 78% o bobl ifanc ynghylch yr hyn y dylid ei gynnwys yn eu gwersi? Dylai'r Cwricwlwm Cenedlaethol fod yn destun adolygiad trylwyr dan arweiniad pobl ifanc. Rydym yn credu bod talu Isafswm Cyflog Cenedlaethol is i bobl ifanc na'u cymheiriaid sy'n oedolion oherwydd eu bod yn iau yn gamwahaniaethu ar sail oedran. Rwyf am hyrwyddo hawliau pobl ifanc, a grymuso unigolion i amddiffyn eu hawliau eu hunain a hawliau pobl eraill ac i ddileu hiliaeth a chamwahaniaethu yn ein cymunedau. Mae'r etholiad hwn yn ymwneud a’ch dyfodol CHI, EI WELD, EI NEWID! Dweud eich dweud!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.