David Ingham

_0053_19DavidIngham.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Hawliau LGBTQ+.

  • Hawliau’r Gymraeg.

  • Mynd i'r Afael â Hiliaeth / Islamoffobia.

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd bod gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a hawliau plant. Os caf fy ethol, fe fyddwn i’n sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed a'u cynrychioli drwy ei gwneud hi’n hawdd i bawb gysylltu â mi. Credaf fy mod i’n berson hynod o agos atoch, a byddaf yn sicrhau bod pryderon pob unigolyn yn cael sylw.

Dylech bleidleisio drosof gan fy mod yn berson angerddol sydd â barn bendant iawn ond rwyf bob amser yn agored i syniadau / awgrymiadau newydd. Nid oes unrhyw amheuaeth na fyddaf yn ymladd dros yr hyn yr wyf fi / pobl eraill o'm hamgylch yn credu ynddo. Mae gen i lawer o brofiad yn y maes hefyd, gan fy mod yn chwarae rhan weithgar mewn grwpiau Gwrth-hiliaeth / Islamoffobia a Hawliau LGBTQ+ yn fy ysgol. Hefyd, cefais fe ethol yn ddiweddar i Banel Ymgynghorol Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland. Rwy'n mynd i gyfarfodydd a thrafod materion sy'n effeithio ar blant yng Nghymru.

Ar y cyfan, rwyf yn berson rhadlon ac mae fy nhraed i ar y ddaear ac rwy’n barod bob amser i dderbyn heriau newydd a manteisio ar gyfleoedd newydd. Rwy'n gobeithio y bydd pleidleiswyr yn cydnabod fy mhrofiad a phleidleisio drosof yn etholiadau’r Senedd Ieuenctid.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.