Caitlin McDonald-Curry

_0006_32CaitlinMcDonald-Curry.png

Yn sefyll dros:

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Sicrhau’r gallu i bleidleisio yn 16 oed

  • Mynegi Barn ar Fargen Brexit

  • System Etholiadol decach i Pobl Ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Nid wyf yn credu bod gan Gymru gynrychiolaeth ddigonol o bell ffordd ond mae cynrychiolaeth ieuenctid Cymru yn fwy annigonol fyth. Gwn i y gallaf gynrychioli fy nghyfoedion yn gywir a theg a mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Rwyf wedi bod yn Gynrychiolydd Cenedlaethol a Rhyngwladol yn Senedd Ieuenctid Ewrop, ac fe gefais brofiad o ddadleuon byw am wleidyddiaeth ar lefel rhyngwladol ac mewn cyd-destun ehangach yn y byd gwleidyddol. Bydd bod yn gynrychiolydd yng nghynhadledd y Blaid Lafur eleni yn rhoi cyfle imi gael dirnadaeth fanylach o’r gwaith sy’n mynd ymlaen o fewn plaid a'r cyd-destun gwleidyddol cenedlaethol. Ar hyn o bryd rwyf hefyd yn astudio gwleidyddiaeth ac yn gobeithio astudio hynny yn y brifysgol maes o law, felly rwy’n deall tipyn am fyd gwleidyddiaeth erbyn hyn.
Byddaf yn cynnal cynulliadau ar-lein wythnosol i glywed am bryderon pobl ifanc. Rwy'n teimlo y byddai hyn yn ffordd effeithiol o glywed am bryderon nifer o bobl ifanc y byddai’n fraint i mi eu cynrychioli. Byddaf hefyd yn cynnal cynulliad misol yn bersonol i glywed y prif bryderon y mae pobl ifanc yn teimlo'n gryf amdanynt gan gynllunio sut i fynd i'r afael â'r pryderon hynny gyda nhw. Byddaf hefyd yn dosbarthu fy nghynlluniau drwy e-bost bob mis. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.