kATIE jUNE wHITLOW


Katie-Whitlow.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Gwasanaethau Addysg - Byddai'n fuddiol iawn i athrawon fod yn ymwybodol o wahanol anableddau ac adnoddau i'n cefnogi.

  • Y Gymuned - Dylai fod rhagor o weithgareddau i bobl ifanc ag anableddau, a mwy o sinemâu a theatrau i'r anabl/cyfeillgar i anabledd. 

  • Hyfforddiant - Wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc, rwy'n teimlo y dylai unrhyw weithiwr proffesiynol gael hyfforddiant ar anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau, a hynny er mwyn gallu creu perthynas well a chynnig cyfleoedd gwell

PROFFIL AELOD:

Katie ydw i, dwi'n 17 mlwydd oed ac rwyf wedi cael trafferth gydag amryw o anawsterau iechyd a dysgu trwy gydol fy mywyd. Oherwydd fy salwch a fy anghenion dysgu ychwanegol, roeddwn i'n arfer cael trafferth gyda gweithgareddau o ddydd i ddydd. Fodd bynnag, wrth i amser fynd heibio, rwyf wedi dysgu pwysigrwydd bod yn optimistaidd ac i addasu i fy salwch. Rwyf wedi cael fy nghanmol am fy ngallu i roi gwybod i eraill am fy anabledd ac am godi ymwybyddiaeth am glefyd Von Willierband, ac rwy'n dymuno helpu eraill i godi ymwybyddiaeth o'u hanableddau.

Pan oeddwn yn iau, roeddwn yn arfer bod yn ofnadwy o swil; fodd bynnag, wrth i mi dyfu'n hŷn a dod o hyd i fy angerdd am lyfrau a drama, rwyf wedi dod yn berson hyderus iawn. Gyda'r hyder newydd hwn, rwy'n teimlo fy mod wedi dod o hyd i fy llais ac rwy'n edrych ymlaen at allu defnyddio fy llais i gynrychioli eraill sydd ag anableddau fel fi. Rwyf bob amser yn falch o glywed barn eraill fel y gallwn rannu a thrafod gwahanol syniadau mewn ffordd hwyliog a chyfeillgar. Rwyf yn ddibynadwy, yn dda gyda phobl, ac rwy'n ei chael yn eithaf hawdd gwneud ffrindiau a gwneud i eraill deimlo'n gyfforddus yn fy mhresenoldeb gyda fy mhersonoliaeth hwyliog a llon. Rwy'n teimlo'n gryf ynglŷn â sicrhau bod pobl ifanc ag anableddau yn cael yr holl gyfleoedd y maent yn eu haeddu, a gobeithiaf y byddaf yn gallu cynrychioli pobl ifanc ag anableddau yn y ffordd orau.