aNWEN gRACE rODAWAY


Anwen-Grace-Roaway.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Materion amgylcheddol - lleihau'r defnydd o blastig

  • Digartrefedd - lleihau effeithiau tlodi

  • Awtistiaeth - gwell diagnosis / ymwybyddiaeth / dealltwriaeth

PROFFIL AELOD:

Hoffwn eich cynrychioli chi ar Senedd Ieuenctid Cymru. Mae gen i awydd cryf i wneud gwahaniaeth i bobl ifanc yng Nghymru ac yn enwedig yn Ngŵyr. Rwy'n ferch sy'n siarad Cymraeg ac sydd ag awtistiaeth; nid yw merched sydd ar y sbectrwm yn cael diagnosis fel arfer ac maent yn cael eu tangynrychioli ac rwyf am helpu i newid hynny.

Rwy'n caru cerddoriaeth, dawnsio a chwaraeon. Rwyf bob amser yn gwneud fy ngorau. Rwy'n garedig ac yn fawr fy ngofal, ac rwyf bob amser yn barod i helpu. Mae gennyf ymdeimlad dwfn o degwch a chredaf y gallaf helpu i wneud Cymru'n wlad fwy tosturiol i fyw ynddi lle mae pawb yn cael ei drin yn gyfartal.

Rwyf am glywed eich barn chi. Byddaf yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chi allu cysylltu â mi gyda'ch syniadau a'ch awgrymiadau, a byddaf yn gofyn i ysgolion a sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc i fy helpu i ddarganfod beth yr hoffent i mi ei helpu i'w newid ym mywydau pobl ifanc a chenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

Mae Gŵyr yn lle gwych i dyfu i fyny ynddo, ond rydym yn wynebu sawl her os ydym am sicrhau ei fod yn aros fel hyn. Rhaid inni gydweithio i amddiffyn yr amgylchedd a bywyd gwyllt ar y môr ac ar y tir. Pleidleisiwch drosof i am y Gymru yr ydym oll yn ei haeddu.