Oliver Edward Davies


Portrait-2.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cyllid ar gyfer gofalwyr ifanc

  • Cydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc

  • Ymwybyddiaeth ar gyfer plant ag anableddau

PROFFIL AELOD:

Roeddwn yn awyddus i gael fy ethol i Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd roeddwn yn awyddus i bobl gael clywed fy llais oherwydd bod llais a barn plant ifanc yn cael eu hanwybyddu a'u tanbrisio.

Roeddwn hefyd am godi ymwybyddiaeth ohonof i a gofalwyr ifanc eraill fel fi.

Roeddwn hefyd am godi'r mater o gyllid ar gyfer gofalwyr ifanc oherwydd dim ond am gyfnod cyfyngedig rydym yn cael cefnogaeth, sy'n bendant ddim yn ddigon hir, a hynny oherwydd cyllid cyfyngedig.

Un peth arall yr oeddwn am ei wneud oedd codi ymwybyddiaeth o blant ag anableddau prin a chymhleth fel fy mrawd iau. Mae fy mrawd iau yn 9 oed ac mae ganddo fath anghyffredin o awtistiaeth o'r enw Anhwylder Osgoi Galwadau Patholegol.

Roeddwn i eisiau codi ymwybyddiaeth am gyflwr fy mrawd gan ei fod yn cael ei gamddeall hyd yn oed gan y bobl sy'n gwybod am ei gyflwr, fel ei athrawon.

Ar hyn o bryd mae'n mynd i'w bumed ysgol, ac mae wedi colli'r rhan fwyaf o'r pedair blynedd diwethaf yn yr ysgol, a hynny oherwydd diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Roedd yn cael ei weld o hyd fel plentyn drwg a oedd yn camymddwyn.

Hoffwn hefyd roi llais i blant eraill fel fi, ac i farn y gallent ei mynegi yn rhydd.