Sophie Billinghurst


Portrait-2.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Effaith negyddol y cyfryngau cymdeithasol

  • Bobl fyddar

  • Gostwng yr oedran pleidleisiod.

PROFFIL AELOD:

Helo, fy enw i yw Sophie Billinghurst ac rwy'n 16 oed. Rwy'n byw yn Fforestfach, yng ngorllewin Abertawe. Ar hyn o bryd, rwy'n fyfyriwr ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Bishop Gore ac yn astudio ar gyfer fy arholiadau TGAU.

Rwy'n aelod o grŵp Talking Hands yn Hafod, Abertawe, sef canolfan i blant a phobl ifanc byddar a thrwm eu clyw a'u teuluoedd. Mae'r grŵp yn rhoi cymorth iddynt, yn ogystal â chyfle i gwrdd â theuluoedd eraill sy'n wynebu'r un sefyllfaoedd. Rwyf wedi bod yn rhan o Talking Hands ers tair blynedd a hanner. Y rheswm y dechreuais i a fy nheulu fynd i Talking Hands yw bod Charli, fy chwaer, sy'n 12 oed, yn drwm ei chlyw.

Ers hynny, rwyf wedi gwneud cymaint o ffrindiau, ac rwyf wedi cymryd rhan mewn llwyth o ddigwyddiadau anhygoel fel mynd i barc saffari a Folly Farm, yn ogystal â mynd i bartïon Nadolig a Chalan Gaeaf.

Yn ddiweddar, rwyf wedi ennill cymhwyster lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain, a oedd yn bwysig iawn i mi oherwydd fy mod am ddysgu'r iaith hon i fy nheulu a ffrindiau er mwyn iddyn nhw allu rhannu'r wybodaeth hon â phobl eraill.