Abby O’Sullivan


Abby-OSullivan.png

YN CYNRYCHIOLI:

Aelod a Etholwyd gan Bartner

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Gwell cefnogaeth i bobl ifanc yn y system gyfiawnder

  • Bwlio

  • Gwasanaethau iechyd wedi'u teilwra unigol

PROFFIL AELOD:

Rwy'n hoffi bod yn rhan o lawer o weithgareddau amrywiol gan gynnwys gwirfoddoli gyda St Johns. Rwyf wrth fy modd gydag anifeiliaid ac mae gennyf bedwar ci.

Rwy'n carthu mewn stabl ac yn cael cyfle i farchogaeth. Rwy'n greadigol ac rwy'n mwynhau drama a cherddoriaeth. Mae teulu hefyd yn bwysig iawn i mi.

Mae'r angen i bobl gael eu clywed yn rhywbeth sy'n bwysig yn yr holl faterion rwy'n poeni yn eu cylch. Rwy'n angerddol iawn dros helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yng Nghymru. Rwyf am sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed.

Rwyf am i bobl ifanc yng Nghymru wybod eu bod yn gallu dweud eu dweud a bod ganddynt ddewis ynghylch y materion sy'n effeithio arnynt.

Rwyf am i bobl ifanc ddod at ei gilydd i wybod bod ateb i'w problemau ac y gallent gael dyfodol mwy cadarnhaol trwy ddefnyddio eu llais. Rwyf am fod yn llais i bob person ifanc yng Nghymru, waeth beth fo'u cefndir neu ble maent yn byw yng Nghymru.