Calen Jones


_0001_34-Calen-Jones.png

Yn Cynrychioli:

Blaenau Gwent

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Gwell ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl.

  • Sicrhau’r gallu i bleidleisio yn 16 oed.

  • Datblygu Chwaraeon Llawr Gwlad.

PROFFIL AELOD:

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn enghraifft wych o ddemocratiaeth.

Mae'n sicrhau bod gan bawb, yn cynnwys yr ieuenctid, y gallu i gyflawni newid ac mae’n sicrhau y clywir eu barn hwy. Rwy’n dymuno bod yn rhan o'r senedd hon gan fy mod i’n credu y gallaf lynu at geisiadau a barn fy etholwyr ym Mlaenau Gwent. Rwyf hefyd yn credu'n gryf yn y 3 mater allweddol a amlinellwyd gan eu bod yn rhai o'r pynciau mwyaf sylfaenol y mae angen eu hadolygu er mwyn cyflawni newid er gwell.

Er mwyn sicrhau y clywir barn pob person yn fy etholaeth, byddaf yn cynnal ymgynghoriadau yn ogystal â siarad yn unigol â phobl mewn ysgolion i glywed eu barn a gwrando ar ddadleuon ynghylch rhai materion penodol.

Mae gen i berthynas benodol â phobl ifanc Blaenau Gwent ac rwy’n deall beth sydd ei angen i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â gwleidyddiaeth ac i greu cymuned lle mae gwahanol farn a syniadau yn cael eu parchu.

Fi yw'r prif fachgen yng nghyfnod uwchradd Ysgol Ebbw Fawr ac rwy’n cymryd rhan yn rheolaidd mewn gwleidyddiaeth y tu mewn a thu allan i amgylchedd yr ysgol.

Mae gen i’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r swydd hon a gall fy agwedd gadarnhaol gyflawni newid cadarnhaol i Flaenau Gwent.