Eleanor Lewis


Image for no-photo candidiates.png

Yn Cynrychioli:

Castell-nedd

FY MHRIF YSTYRIAETHAU:

  • Cymorth Iechyd Meddwl;

  • Lleisiau pobl ifanc B/byddar;

  • Cefnogaeth i bobl ifanc LGBT +

PROFFIL AELOD:

Rwy'n sefyll i fod yn aelod o’r senedd ieuenctid gan fy mod i’n gwybod bod problemau i bobl ifanc yng Nghymru y mae angen eu trafod ond nad yw hynny’n digwydd. Rwy'n berson da ar gyfer y swydd hon gan fy mod i’n onest a ffyddlon iawn, ac rwy’n barod i wneud y gwaith caled a dyfalbarhau. Mae gen i synnwyr cyffredin a gallaf gymryd cyfrifoldeb llawn am fy ngweithredoedd. Rwy’n dangos uniondeb a blaengarwch ac rwy’n frwdfrydig iawn am y swydd hon.

Un o'm prif feysydd pwyslais fydd cynrychioli pobl ifanc lgbt+ yng Nghymru. Dylai pob person ifanc deimlo ei fod yn cael ei gefnogi, ei fod yn ddiogel ac yn cael ei dderbyn yn yr ysgol ac o amgylch y gymuned, waeth beth fo'i ryw na’i  hunaniaeth rywiol. Rwyf i hefyd yn meddwl bod angen siarad am iechyd meddwl a’i addysgu mewn ysgolion - rydym ni’n cael ein dysgu o gyfnod mor gynnar am fwyta'n iach ac ymarfer corff ond ceir stigma ynghylch iechyd meddwl.

Fy mhwyslais olaf fydd hybu gwybodaeth am bobl ifanc yng Nghymru sy'n F/fyddar a Thrwm eu Clyw, a dealltwriaeth ohonynt. Mae angen clywed eu lleisiau ac mae angen i ni fel cymdeithas chwarae rhan ymarferol i wneud yn siŵr bod hawliau a chyfleoedd pobl ifanc F/fyddar a Thrwm eu Clyw yn gyfartal.